Hva er en kommunal bolig?

  • Er eid av Alta kommune eller Stiftelsen utleieboliger 
  • Består av ulike boliger, som kommunale gjennomgangsboliger, tilrettelagte boliger og omsorgsboliger. 

Hvem kan ha rett på kommunal bolig?

  • Personer som av ulike årsaker har utfordringer med å selv skaffe seg en forsvarlig bosituasjon
  • Personer som har helse- og/eller sosiale utfordringer som vanskeliggjør å bo i en ordinær bolig 

Tilrettelagte boliger

Virksomhet for tilrettelagte boliger ivaretar botiltak for personer med psykisk utviklingshemning i aldersgruppen 16/17 år og opp til pensjonsalder og har et vidt spekter av diagnoser med dertil utfordringer i forhold til blant annet atferd, psykisk helse og kognitive ferdigheter. Virksomheten består av 7 avdelinger der hver avdeling består av 2 botiltak.  Brukerne skal få riktige tjenester med fokus på høy faglig kvalitet ut fra livets ulike faser (ungdom, ung voksen- voksen- eldre).

Det er viktig å ha fokus på gode overganger mellom for eksempel å bo hjemme og flytte til egen bolig. Meningsfull hverdag for den enkelte med fokus på «hva er viktig for deg?» står i sentrum i alt arbeid knyttet til målgruppen.

De sentrale tjenestene og tiltakene som inngår i virksomhetens ansvarsområde er som følger:

  • Botiltak med heldøgns pleie og omsorg
  • Voksenavlastning
  • Praktisk bistand

Henvendelse via boligservicekontoret eller til koordinerende enhet.