Innmelding av førsteklassinger

Alle skolepliktige barn må meldes inn, også barn som fikk utsatt skolestart i fjor. 

Du bruker det digitale skjemaet Innmelding 1. trinn, som du du finner nede på siden under Skjema. Du må logge deg inn via ID-porten

Eventuelle søknader om skolebytte sendes først etter at eleven er innmeldt og har fått vedtak om skoleplassering på nærskolen. Se informasjon om «Skolebytte» lenger nede på siden. Søknader sendes på digitalt skjema via hjemmesiden. Ingen søknader om skolebytte behandles før eleven har fått vedtak om skoleplassering på nærskolen.

Andre innmeldinger i skolen

Nye elever som flytter til kommunen benytter skjemaet Søknad om bytte av skole. Skjemaet finnes nederst på denne siden.

Skoletilhørighet- nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet, det vil si folkeregistrert adresse. Denne retten omtales ofte som nærskoleprinsippet. Vurderingen av hvilken skole som er elevens nærskole skal ta utgangspunktet i avstand til skolens fra elevens bosted, men også andre forhold skal vurderes. Andre forhold er blant annet trygge skoleveier, søskentilhørighet, samlede nærmiljøer, kapasiteten på skolen eller særlige individuelle hensyn.

Den enkeltes elevs nærskoletilhørighet blir endelig bestemt ved et enkeltvedtak om skolested. Når skolene fastsetter elevenes skolested tar de utgangspunkt i opptaksområdene. Elevene vil få plass på den skolen de sokner til ifølge opptaksområdene, så lenge det er plass på skolen. Hvis det ikke er plass på skolen, vil noen av elevene i opptaksområdet få plass på nærmeste skole med ledig plass.

Ved fastsetting av skolens kapasitet, må skolen vurdere flere lovfestede begrensninger. Skolen må blant annet vurdere størrelsen på disponible arealer sett i lys av hvordan trinnet organiseres, hensynet til pedagogiske forsvarlige grupper, forsvarlig inneklima og regelverk.

Skoler kan vurderes som full på enkelttrinn, før skolen samlet er full. Dette vil være aktuelt der elevtallet på enkelttrinn er høyere enn vanlig, og der det utløser arealbehov som skolen ikke kan dekke.

Skoler som har kapasitetsutfordringer skal holde av to plasser på hvert trinn til elever som eventuelt flytter inn i skolens opptaksområde. Disse to plassene kan ikke skolen gi til elever som søker om skolebytte.

Skolekretser:

Kart over opptaksområder

Rognsund opptaksområde:
Skole: Kvalfjord skole (1-10).
Grunnkretser: Stjernøy og Seiland.

Leirbotn opptaksområde:
Skole: Leirbotn oppvekstsenter (1-7)
Grunnkretser: Leirbotn, Kongshus, Storekorsnes, Store- og Lille Lerresfjord, Komagfjord, Korsfjord og Nyvoll. Ungdomstrinnet fra området har Rafsbotn skole som skolested.

Rafsbotn opptaksområde:
Skole: Rafsbotn skole (1-10)
Grunnkretser: Rafsbotn, E6 til og med Transfarelvbrua og Russeluft grunnkrets

Tverrelvdalen opptaksområde:
Skole: Tverrelvdalen skole (1-10).
Grunnkrets: Tverrelvdalen.

Øvre Alta opptaksområde:
Skole: Øvre Alta skole (1-7).
Grunnkretser: Øvre Alta, Holmen, Eiby, Storelvdalen, Helletoppen/Bjørnhaugen. Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole

Talvik opptaksområde:
Skole: Talvik skole (1-10)
Grunnkretser: Talvik, Vassbotnelv, Isnestoften, Kåfjord og Botnelv/Fiskerelv/Ulvsvåg tilhører opptaksområdet. Elever som bor i Mathisdalen og Kvenvik kan velge om de ønsker Talvik oppvekstsenter eller Gakori skole som skolested.

Elever tilhørende Langfjordbotn og Tappeluft får sitt skole- og undervisningstilbud ved Kvænangen barne- og ungdomsskole i Burfjord.

 

Opptaksområde Sentrum/vest:

Skoler: Bosskop skole (1-7), Gakori skole (1-7), Komsa skole (1-7) og Aronnes skole (1-4) Grunnkretser: Aronnes, Elvestrand, Bossekop, Gakori, Hjemmeluft, Komsa, Sentrum, Alta nye sentrum, Midtbakken, Tollevik og Skaialuft. Aronnes skole rekrutterer i hovedsak fra Aronnes og Elvestrand grunnkretser. For øvrig er det ikke trukket noen grenser for rekruttering mellom skolene og elevene skal fordeles etter en helhetlig vurdering av bosted, hensyn til nærskoleprinsippet og plassforholdene ved skolene. Komsa skole er skolested for 5.-7. årstrinn ved Aronnes skole. Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole.

Opptaksområde øst:

Skoler: Saga skole (midlertidig 1-4), Elvebakken skole (1-7) og Kaiskuru nærmiljøsenter (1-7)

Grunnkretser: Seterdalen, Lathari, Nerskogen (fra Transfarelvbru), Elvebakken, Kronstad, Raipas, Bukta og Amtmannsnes. Elevene i opptaksområdet skal fordeles mellom skolene etter en helhetlig vurdering av bosted og plassforholdene ved skolene. Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole.

Alta ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole opptaksområde:

Skoler: Alta ungdomsskole (8-10) og Sandfallet ungdomsskole (8-10) Skolene gir tilbud på ungdomstrinnet til følgende opptaksområder: Transfarelv, Øvre Alta, Kåfjord, Bossekop, Komsa og Elvebakken.

Søknad om skolebytte

Foresatte kan søke skoleplass for sitt barn ved en annen skole enn nærskolen, jamfør opplæringsloven § 8-1, tredje ledd. En slik søknad skal sendes til elevens nærskole.

Skoler må til enhver tid holde av skoleplasser til eventuelle tilflyttede elever med nærskolerett. Behovet for slike plasser er ulikt fra skole til skole. Dette betyr at elever som kommer tilflyttende kan få plass ved skolen selv om andre som har søkt om skoleplass ved den aktuelle skolen får avslag.

Dersom det, etter at et antall tilflyttingsplasser er avsatt, er ledig kapasitet på skolen skal søknad innvilges. Er det flere søkere enn tilgjengelige plasser, foretas utvelgelsen etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  • Bostedets nærhet til skolen
  • Søsken ved skolen
  • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • Sosiale og/eller medisinske forhold
  • Ønske om miljøskifte
  • Praktiske årsaker; nærhet til foreldres arbeidssted, søskens barnehage med mer
  • Søker mener at ønsket skole er bedre tilpasset barnets behov enn nærskolen
  • Eventuelt andre tungtveiende årsaker

 

Vilkår for behandling av skolebytte: 

Søknad om skolebytte sendes til elevens nærskole (eller den skolen eleven går på). Rektor tar kontakt med rektor på den skolen det søkes til. Slike søknader skal innvilges dersom skolen har kapasitet til å ta imot eleven og elevsammensettingen forøvrig gjør det forsvarlig. Det er rektor på elevens nærskole som skriver enkeltvedtaket på nytt skolested.

Ved søknad om skolebytte der elevens skolevei vil overstige lovfestet skyssgrense, må de foresatte som regel dekke skysskostnadene. Skyssgrense er mer enn 2 km for første klasse, og 4 km for de øvrige elevene.

Dersom søknad om skolebytte innvilges, gjelder vedtaket for resten av skolegangen ved skolen, dvs. ut 7. trinn på barneskoler og ut 10. trinn ved ungdomsskoler og kombinerte skoler. Ved overgang mellom barneskole og ungdomsskole må det søkes på nytt dersom eleven fortsatt ønsker skolegang på en annen skole enn den eleven naturlig sokner til. Dette gjelder ikke for kombinerte skoler.

Vedtak om skolebytte er et enkeltvedtak. Ved avslag på søknad skal skolen opplyse de foresatte om klageadgang og klagefristen på 3 uker, jfr. forvaltningslovens §§28 og 29.

En eventuell klage skal sendes skolen. Dersom skolen etter å ha vurdert saken på nytt ikke finner grunn til å endre vedtaket, sendes klagen oppvekstadministrasjonen. Opprettholder kommunen skolens vedtak, oversendes klagen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig behandling.

Samtykke til overføring av skolemappe

Skal ditt barn bytte skole, vil nåværende skole ha informasjon om ditt barn som kan være viktig å videreformidle til ny skole.

Elevmappene kan inneholde opplysninger omkring ulike kartlegginger, vurderinger fra PPT, helseopplysninger og disiplinære forhold. Mye av denne informasjonen vil være nødvendig av hensyn til elevens videre skolegang ved annen skole ,og bidra til at eleven får et godt tilpasset opplæringstilbud.

Helseopplysninger og disiplinære forhold er omfattet av personopplysningsloven § 8, og krever at samtykke er innhentet fra foresatte før overføring av informasjon kan finne sted.

Dersom hjemmet har spørsmål vedrørende denne informasjonen, så er det bare å ta kontakt med den aktuelle skolen.

Skjema for samtykke til overføring av elevmappe finner du nede på siden under SKJEMA.

Forskrift om skolemønster

Forskrift om skolemønster finner du nederst på siden under Lover og forskrifter