I Alta kommune har vi utarbeidet følgende planverk som skal bidra til tidlig identifisering og tverrfaglig innsats for utsatte barn og unge:

Kommunedelplan oppvekst 2018-2030
Handlingsplan til kommunedelplan oppvekst 2018-2022


Her kan du lese dokumentene og få mer informasjon om planarbeidet.

I Kommunedelplanens samfunnsdel "Alta vil" 2015-2027 kan vi lese om hvordan kommunen skal arbeide med trivsel og livskvalitet. Du finner kommunedelplanen her. Et av målene er at Alta vil være et åpent og inkluderende samfunn der vi tar vare på hverandre og har de beste oppvekstvilkårene for barn og unge. Alta kommune har utarbeidet et grunnlagsdokument for folkehelsearbeidet i kommunen som også er viktig i arbeidet med gode oppvekst- og levekår. 

Alta kommune har over tid jobbet med å utarbeide gode planer for overganger som berører barn og unge. 

​Det er flere planer som er under arbeid og under utvikling:

Handlingsveileder radikalisering og voldelig ekstremisme i samarbeid med politiet
Handlingsplan for vold i nære relasjoner
Plan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkbare handlinger blant barn og unge
Handlingsplan for oppfølging av bekymringsfullt og alvorlig skolefravær