Alta kommune har valgt et helhetlig digitalt kvalitetssystem. Her kan du lese mer om Alta kommune og qm+. Gjennom systemet kan ansatte melde inn avvik og dermed være med på å forbedre kvaltieten på våre tjenester og sørge for at tjenestene er forsvarlige. Virksomhetene i kommunen legger inn sine rutiner og prosedyrer i systemet.

Kommunen har et rapporteringssystem der virksomheter må rapportere månedlig og ha et årlig framlegg for kommunestyret. Nytt fra 1. januar 2021 er at barneverntjenesten årlig skal rapportere til kommunestyret. Skolene legger årlig fram sin tilstandsrapport og barnehagenen avgir årlig en melding om status på barnehageområdet.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) mottar jevnlig orienteringer fra tjenesteområdet og informasjon om nøkkeltall.

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. På folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du se Alta kommunes oppvekstprofil:https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/ . Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. På samme måte kan du se folkehelseprofilen for Alta kommune. Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne i henhold til Lov om folkehelse.