Omsorgsbolig med noe helsehjelp

Alta kommune har tilrettelagte boliger med alt på ett plan. Du må klare deg alene, men har behov for noe hjelp.

Døgnbemannet omsorgsbolig

Når tilrettelagt bolig med noe hjelp ikke lenger strekker til har Alta kommune følgende tilbud:

Alta omsorgssenter Steinfossen
Er en todelt avdeling med 18 boenheter og fellesareal, med stort fokus på aktivitet og gode hverdager. Heldøgns bemanning.
Avdelingen er todelt hvor den ene delen er et botilbud for ni eldre med utviklingshemming. Der vil hovedfokuset være å gi en god og meningsfylt alderdom med tilpassede aktiviteter ut fra den enkeltes interesse. Beboerne har forskjellig funksjonsnivå og noen har i tillegg til sin utviklingshemming utviklet demens. Det satses mye på å skape aktivitet, blant annet med musikk og tilpasset friluftsliv. Den andre delen av avdelingen er et botilbud for ni voksne personer med forskjellig grad av ervervet sykdom/skade, med sammensatte sykdomstilstander. 

Alta omsorgssenter Svartfossen og Tørrfossen
Follumshagen omsorgsboliger er en avdeling med 36 boenheter fordelt på to etasjer. Boenhetene har egne bad. Her bor det eldre mennesker med forskjellig omsorgsbehov. Heldøgns bemanning og med egne husverter.  
Målet vårt er at brukere og beboere skal opprettholde sitt funksjonsnivå, slik at de kan bli boende hjemme lengst mulig. Vi har en målsetning om å gi et tjenestetilbud som inneholder mye aktivitet i hverdagen. I et samarbeid med beboere og pårørende skal vi gi beboere et godt tilbud i alle faser av livet. 

Vertshuset Eldresenter 
Avdelingen er lokalisert i Vertshushagen 1 i Bossekop. Dette er en avdeling for 16 beboere, som bor i egne leiligheter.  Leilighetene er universalt utformet med eget kjøkken, stue, soverom og bad. I tillegg har avdelingen fellesareal for måltider, sammenkomst og aktivitet. Det er heldøgns bemanning og avdelingen har eget kjøkken med kokk.
Boligene er tiltenkt eldre som i stor grad klarer seg selv, med noe bistand fra personalet. Det er fokus på trygghet, samhold, aktivitet og deltakelse. Vertshuset Eldresenteret er en møteplass for lag og foreninger i kommunen.

Mellomgjerdet omsorgsboliger i Talvik
Avdelingen har fem boenheter med fellesareal. Omsorgsboligene er tiltenkt eldre med lett grad av hjelpebehov. Det er heldøgns bemanning fra hjemmetjenesten i distriktet, med tilsyn og hjelp til hverdagsutfordringer som den enkelte har. Det er måltider og aktiviteter i fellesarealet. 

Søkeprosess

Dersom du, eller dine pårørende, mener tiden er inne for å endre bosituasjonen, så må det søkes til Alta kommune

Her søker du om omsorgsbolig

Når søknaden er mottatt vil det gjøres en kartlegging og du vil bli kontaktet. Kartleggingen vil avgjøre hvilken type hjelp/bolig du har behov for. 

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler på telefon 90 25 79 43

Les mer om omsorgsbolig her