Kommunestyret godkjente i 2023 at de ansatte på dagens rådhus skal flyttes til midlertidige lokaler i Alta sentrum, Løkkeveien 35 og Parksenteret. Leieavtalen er inngått for åtte år, med opsjon for ytterligere år. Leieavtalen er med Nordlysbyen Eiendom.

I følge fremdriftsplanen skal lokalene være klare i juni og da flyttes 130 ansatte. 

Mens ombyggingsbehovet er mindre på Løkkeveien 35 og ikke felles hovedombygging, vil det på Parksenteret bli behov for hovedombygging på mindre deler av arealene i 2. og 3. etasje. For 
resterende kontorarealer i 2. og 3. etasje beholdes en stor del av dagens planløsning, slik at det blir mindre ombygging og oppgradering av overflaten. Bygningsmassen i Parksenteret var under transformasjon fra kjøpesenter til andre utleieformål, som for eksempel kontor, allerede før Alta kommune inngikk avtale med Nordlysbyen Eiendom. 

Du kan se tegninger av rom i begge bygg nederst i saken.

 

Løkkeveien 35

Inngangen blir der den alltid har vært, og her møtes du av det tradisjonelle servicetorget. Når Alta kommune tar i bruk Løkkeveien vil det i stor grad være slik at dersom du har en avtale med en saksbehandler, så blir du møtt av saksbehandleren på servicetorget og møtet blir avholdt i et samtalerom i 1. etasje. 

I Løkkeveien finner du følgende avdelinger:

 • Post og arkiv
 • Servicesenter
 • Kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Miljø, park og idrett
 • Kommunalteknikk
 • Oppmåling og byggesak

(Vi tar forbehold om at det kan komme endringer)

 

 

Ombygging parksenteret
På parksenteret foregår det store endringer akkurat nå og det er i stor grad en byggeplass.

Parksenteret

Inngang blir mot parken, opp rulletrapp/trapp og hennes finner du Alta kommune. Du vil bli møtt av et servicepunkt. 

I 2. etasje blir kommunestyresalen, mens formannskapssalen blir i 3. etasje.

Alta kommune har allerede 90 ansatte på Parksenteret, som tilhører Barn- og ungetjenesten og oppvekstadministrajonen, i både egne og leide lokaler.

På Parksenteret kommer i tillegg følgende avdelinger fra dagens rådhus: 

 • Innkjøp
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Bygg- og eiendomsutvikling
 • Kommunedirektøren med stab
 • HR
 • Lønn og personlig
 • Politikere
 • Tilitsvalgte

De fire sistnevnte på listen vil flytte først i oktober.

(Vi tar forbehold om at det kan komme endringer)

 

Bakgrunn for flyttingen

Inneklimamålinger har gjennom flere år vist at det ikke er et forsvarlig inneklima på eksisterende rådhus. Målinger viser at det er høye verdier av radon. Det er problemer med høye temperaturer, for høy CO2 (dårlig luft) og tørt. Det er i tillegg bygningsmessige avvik som fuktig, sopp, miljøskadelige stoffer som asbest, ftalater, bly også videre, som tilsier at dagens rådhus ikke lenger kan benyttes uten omfattende tiltak.

Det er vedtatt at dagens rådhus skal saneres. Beskrivelse og anbud er planlagt i år, mens gjennomføringen blir i 2025/2026 - et omfattende arbeid.

Alta rådhus
Dagens rådhus byr på store utfordringer i hverdagen når det gjelder inneklima. Det er besluttet at de 130 ansatte skal flyttes ut av bygget og i midlertidige lokaler

Informasjon til innbyggerne

Alta kommune skal i tiden fremover intensive informasjonen ut til innbyggerne. Når rådhuset deler på å bygge vil det være viktig med god informasjon til rett tid. Det vil komme informasjon både på hjemmesiden, på intranett til ansatte, på kommunens Facebook-side og i Alta-appen. Det vil også bli gjort fortløpende vurderinger på annen informasjonstiltak - og nødvendig informasjon per post eller annet.

Nytt rådhus

Som nevnt over er flyttingen til midlertidige lokasjoner. Lokalisering av nytt rådhus er første sak på agendaen og dette arbeidet er allerede i gang. Det er en rekke aktuelle tomter, som politikerne skal ta stilling til når administrasjonen har saken klar og levert til politisk behandling.