Formål

Formålet med tilskudd etter Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. 

Hvem kan få produksjonstilskudd?

Prosuksjonstilskudd kan gis til foretak som:

  • driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer
  • er registrert i Enhetsregisteret
  • disponerer arealene og dyrene de søker tilskudd for.

I tillegg til disse generelle vilkårene stilles det spesielle vilkår for de enkelte tilskuddsordningene.

Du kan lese mer om vilkårene og om du er berettiget tilskudd i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817

Hvilke tilskudd kan du få?

Ordningen med produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket består av flere delordninger, blant annet tilskudd til husdyrproduksjon, planteproduksjon og avløsning. Nærmere beskrivelse av tilskudd som du kan få, finnes i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Hvordan søker du?

Du søker elektronisk via Altinn.

Søk produksjonstilskudd og avløsertilskudd her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/

 

Søknadsfrist

Ordningen har to søknadsfrister:

  • 15. mars (telledato 1. mars) - del 1 av søknaden (husdyr)
  • 15. oktober (telledato 1. oktober) - del 2 av søknaden (alle produksjoner og avløsertilskudd)

Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen er gått ut (frem til og med 29. mars eller 29. oktober for de respektive søknadsdelene).

Hvis du leverer søknad inntil 14 dager etter søknadsfristen, vil tilskuddsutbetalingen bli redusert med 1 000 kroner for hver dag fristen er overskredet. 

Du kan endre og tilføye enkelte opplysninger i søknader, samt legge ved enkelte typer dokumentasjon innen 10. januar.  

Regelverk og veiledning

Du finner forskriften, rundskriv og veileder for ordningen utarbeidet av Landbruksdirektoratet, på direktoratets nettside her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket?openStep=0ac40329-9a95-4ddb-aea9-4ac939bf210d-1