Målsetningen er å gi best mulig tilpassede tjenester, hvor brukermedvirkning står i sentrum. Formålet med tjenesten er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen, samt motivering, veiledning og opplæring til egenomsorg og dagliglivets gjøremål.

Vilkår:

  • For å få tjenester fra miljøarbeidertjenesten må det ligge en diagnose til grunn som gjør at 
  • du har utfordringer på enkelte områder i livet.
  • Ikke har behov for heldøgns tjenester.
  • Må være over 18 år


Det tas individuelle hensyn til omfanget av bistand. Vi samarbeider også med andre avdelinger i Alta kommune der det er aktuelt.
Målet er at du skal være/bli mest mulig selvhjulpen og nyttiggjøre deg den tjenesten som gis. Du ønsker en endring i hverdagen og har selv ønsker og mål i forhold til det du trenger praktisk bistand til. Du deltar aktivt for å nå dem. 

Vi er ikke en døgnbemannet enhet og du klarer derfor å bo for deg selv.