Fraværsrutiner

Disse rutinene har til hensikt å sikre at elever får rett hjelp til rett tid dersom de skulle få et bekymringsfullt skolefravær.

Definisjon på fravær
«Fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling.» Jo Magne Ingul, 2011

Dokumentert fravær

 • Fravær i henhold til permisjon gitt av skolen
 • Fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen
 • Fravær der eleven har legeerklæring

Udokumentert fravær

 • Fravær som foreldrene ikke har meldt fra om
 • Fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for

 

Aktivitet

Gjennomføring

Ansvar

Melde fravær

Dokumentert fravær, jfr. Pkt 2.

Foresatte

Ikke meldt fravær 1. dag

Varsle hjemmet.

Følge opp kontakt med hjemmet.

Kontaktlærer

Fraværsføring

Registrere fravær digitalt hver dag.

Ansvarlig lærer

Fraværsoversikt

Oversikt i henhold sjekkliste «Fraværstabell». Handle ved 10% fravær eller ved uro/bekymring. Varsle skoleleder.

Kontaktlærer

Læringsmiljø

Positive relasjoner elev og lærer. Lærer er en god rollemodell for elevene.

Skolen preges av positiv kultur med felles verdier og normer hvor elevene kjenner tilhørighet.

Lærer er bevisst på å se hver elev, motiverer og er tydelig leder. Følg for øvrig «Handlingsplanen for trygt og godt skolemiljø»

Lærere

Skoleledelsen

 


 

 

Hvordan forebygge fravær
Kunnskap og informasjon om fravær er betydelig. Alle ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap til å følge opp fravær så tidlig som mulig. Skoleleder må sørge for systematisk forebygging og oppfølging av fravær i det daglige. Lærere, foresatte og elever må involveres i dette arbeidet. Hver skole må ha en oversikt knyttet til hvilke tilrettelegginger som kan gjøres for å øke nærværet til elevene som er i risiko for å utvikle bekymringsfullt og høyt skolefravær.

Bekymringsfullt og alvorlig skolefravær
Bekymringsfullt fravær kan oppstå allerede etter første dags fravær. Dersom fraværsårsak er diffus eller mangelfullt dokumentert gir det grunn til å følge opp med hjemmet.
Fravær må regnes som bekymringsfullt når:

 • Eleven har fravær som overstiger 10 %, uavhengig av om det er gyldig eller ugyldig 
 • Eleven har 10 enkelttimer fravær i løpet av en termin 
 • Eleven kommer gjentatte ganger for sent 
 • Eleven har mønster i fravær (enkelttimer/fag og dager)
 • Eleven har hyppig fravær grunnet diffuse plager 
 • Elevens fravær skyldes sterkt ubehag relatert til skole 
 • Fraværet overstiger 3 enkelttimer i løpet av en uke 
 • Fraværet er på 3 enkeltdager i løpet av 4 uker 
 • Eleven kommer for sent 3 ganger i løpet av 2 uker

Når fraværet blir svært høyt og varer over tid, kaller vi det alvorlig skolefravær. Når fraværet varer over tid etableres det et bekymringsfullt mønster som siden kan bli vanskelig å endre (Kearney 2008, Sållmann 2010, Thambirajah 2008).

Fraværstabell v/10 % fravær kan se slik ut:

TIDSPUNKT I SKOLEÅRET

10% FRAVÆR OPPNÅDD

15.oktober

Ca. 4 dager

01.desember

Ca. 7 dager

Terminslutt 15.januar

Ca. 10 dager

2.mai

Ca. 16 dager

Terminslutt

Ca. 20 dager

Relevante lovverk: Opplæringsloven, Forvaltningsloven

Permisjon

For søknad om permisjon fra opplæringen benyttes fortrinnsvis elektronisk skjema på kommunens nettsider som du finner lenke til nederst på denne siden.

Søknad om permisjon skal være skolen i hende minimum to uker før planlagt fravær, med mindre søknaden gjelder uforutsette hendelser som dødsfall, alvorlig sykdom/skader el. Det skal også søkes om permisjon dersom fraværet er helserelatert som for eksempel behandling ved sykehus, opphold på kompetansesenter og opphold knyttet til rekreasjon/rehabilitering.

Et eventuelt avslag på søknad skal begrunnes av rektor. Klage på skolens enkeltvedtak skal sendes til skolen. Dersom skolen likevel opprettholder enkeltvedtaket, sender skolen klagen videre til Statsforvalteren med kopi til tjenesteområdet oppvekst- og kultur i Alta kommune. 

Hvem kan få elevpermisjon
Alle elever ved grunnskolen i Alta kommune kan få elevpermisjon hvis søknad blir innvilget.

Når og hvor lenge kan man få permisjon
Søknad om permisjon behandles av rektor dersom permisjon overstiger mer enn to dager. Kontaktlærer behandler søknader om velferdspermisjon (se pkt. 8) for inntil to dager. Søknader behandles individuelt og det fattes enkeltvedtak med klageadgang. Eventuell klage på vedtak sendes rektor ved skolen.

Ved fravær ut over to uker (10 skoledager), skrives eleven ut av skolen. Utskrivingsskjema ligger i vigilo.no under foreldreportalen. 

Det foreligger ingen rett for eleven til å få erstattet den undervisningen eleven mister under permisjonen (avkortning av opplæringen). Dette gjelder også spesialundervisning, selv om den er gitt som årstimer. Foresatte har ansvar for opplæringen i den perioden elevene har permisjon.