Prognosen fra Entelios tilsier at kommunen vil få kreditnotaer (tilbakebetaling) på cirka 70 millioner kroner i år.

– Dette er over all forventing og overgår alt vi hadde tenkt på forhånd, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen. 

Avtalen har en varighet på maks seks år.

8. februar skal «strømsaken» opp i Formannskapet som en orientering.

I saksfremlegget står det:

Målet med forvaltningen har vært å skape forutsigbarhet i leveringsperioden. Vi har derfor valgt å flytte deler av kontantstrømmen fra 2023 til 2024 og 2025 slik at forventet kraftpris blir negativ disse årene. Det betyr at kreditnotaene vil dekke forventede strømregninger i perioden 2023-2025 slik at vi betaler kroner null i strøm. Nettleiekostnader kommer utenom dette. Det må legges til at resultatet for 2023 må oppfattes som uvanlig og som en følge av hendelser i markedet som Alta kommune ikke rår over. 

Når man trekker ifra forventede strømkostnader i 2023-2025 vil kommunen sitte igjen med en gevinst på anslagsvis 40-50 millioner kroner. Dette går rett på bunnlinjen i kommuneregnskapet.

Dette er avtale-historien

I 2020 lyste Alta kommune ut et anbud på levering av strøm og porteføljeforvaltning. Alta kommune inviterte 20 nærliggende kommuner til å delta i samme konkurranse, Lebesby og Porsanger takket ja til dette og ble med på en felles utlysning. Det ble satt ned en lokal arbeidsgruppe som jobbet frem konkurransedokumenter til utlysning. 
Avtale med Entelios ble inngått i november 2020. Avtalen har en varighet på maks 6 år. 

I 2022 var det store forskjeller mellom strømprisene i nord og i sør. Forskjellen i prisområdene handler i stor grad om produksjons- og overføringskapasitet. I løpet av 2022 ble energisituasjonen i Norge radikalt endret som følge av gass- og energikrisen på kontinentet. Differansen i strømprisene ble store da prisene i Sør-Norge er sterkt koblet til kontinentet gjennom kabler. 

I løpet av høsten 2022 ble det sikret et ekstraordinært godt resultat for den kommende 3-årsperioden (2023-2025). Dette var mulig på grunn av den fleksibiliteten som kommunen valgte i mandatet og i innkjøpsstrategien som ble utøvet av Entelios. Avtalen om sikring av pris for kommunens portefølje er bygget opp rundt systempris og områdepris. Entelios, som porteføljeforvalter, traff særdeles godt på sikringstidspunktene. Områdeprisen ble sikret da markedet var på sitt høyeste.

Denne reflekterer differansen mellom den forventede spotprisen og den fellesnordiske systemprisen. Disse sikringene utgjør det finansielle resultatet som kommunen nå ser effekten av.

Ubrukte midler til disposisjonsfond

Hvis årsresultatet for kommunen i 2023 viser mindreforbruk så kan ubrukte midler avsettes til disposisjonsfond. Kommunestyret har vedtatt et budsjett for 2023 som ikke tar hensyn til dette fordi det ikke var kjent da budsjettet ble vedtatt.

Den strategien kommunen har valgt med å flytte kontantstrømmen fra 2023 til 2024 og 2025 medfører at vi skal betale kr. 0 i strøm i år. Dette betyr at vi får en innsparing i år tilsvarende 21,5 millioner kroner. Rådmannen vil foreslå å justere dette i første budsjettreguleringssak til kommunestyret. 

Fokus på offentlige anskaffelser

Fokuset på offentlige anskaffelser har økt hvert eneste år og i dag har kommunen 4 innkjøpere. 3 av disse er sertifiserte gjennom et program i regi av KS, i tillegg er fagansvarlig utdannet jurist. Alta kommune har på denne måten bygd opp en solid grunnmur på offentlige anskaffelser.
De aller beste anskaffelsene blir til i samarbeid med tjenesteområdenes fag- og ressurspersoner. I denne anskaffelsen deltok flere ansatte fra kommunale bygg, samt representanter fra de øvrige kommunene. 


Alta kommune har gitt Entelios i mandat å forvalte vår portefølje også for årene 2023-2025.