Grensejustering innebærer en overføring av mindre arealer mellom to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som har felles grense.

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot den minste matrikkelenheten(eiendommen), men maksimalt 500 kvadratmeter. Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før grensejusteringen. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Rekvisisjon om grensejustering gjøres på Kartverket.no.
Sammen med skjema skal det leveresoversiktsskart som viser hvilke grenser som ønskes justert, partsliste over berørte parter og fullmakter (dersom noen handler på dine vegne).

Oversiktskart hentes på kommunens kartportal


Kostnad
Se gebyrregulativet for kommunale gebyrer, pkt 6.4

 

Søknad
Søknad med vedlegg skal sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta eller elektronisk til postmottak@alta.kommune.no