Abonnementsgebyret skal betales av alle abonnenter. Størrelsen på abonnementsgebyr fremkommer i gebyrregulativet.

Forbruksgebyret for vann- og avløp etter areal fastsettes etter bygningens BRA (bruksarealet som ganges med 1,2).

Med vannmåler betaler man kun for målt forbruk etter m³ og en kubikk pris. Kubikkpris fremkommer i gebyrregulativet.

Avløp beregnes etter samme m³ som målt vannforbruk.

Erfaringsmessig vil forbruket til en person være ca 50 m3 pr. år.

Måleren eies av Alta kommune og leies av abonnenten. Kostnader for installasjon, drift og avlesing m.m dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer i gebyrregulativet.

Det beregnes a-konto forbruk for vann og avløp på 1.,2. og 3. termin.

I september/oktober hvert år sender vi ut SMS eller avlesningsskjema for vannmåleren. Målerstanden kan da registreres via SMS, internett eller ved å sende tilbake svarslippen. Forbruket avregnes mot innbetalt a-konto på siste termin før årskifte.

Ny a-konto justeres automatisk etter avlesning ved årsskifte.