Alle søknader som kommer inn legger seg i kø etter innkommet dato.

Generelle opplysninger til alle søkere

Du må ha fast og varig hovedinntekt for å kunne ta opp lån.

  • Godkjente varige hovedinntekter er: Lønn, varige trygdeytelser (uføretrygd, alderspensjon) og inntekt av næringsinntekt.
  • Godkjente tilleggsinntekter er: barnetrygd, barnebidrag, leieinntekter, private eller offentlige pensjoner og bostøtte.

Ikke godkjente inntekter: Stipend og studielån, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad, introduksjonsstønad og dagpenger

Hvis du er enslig forsørger må du alltid legge ved samværsavtale og bidragsavtale for barna uansett hvilken barnefordeling du har. Du må ha avklart hvilke ytelser du vil få fra Nav som enslig forsørger - Utvidet barnetrygd - Bidragsforskudd - Stønad til barnetilsyn - Redusert barnehageutgift

Ved samlivsbrudd og overtakelse av bolig, må du legge ved en skifteavtale som er underskrevet av begge parter.

Les for øvrig Alta kommunes retningslinjer for tildeling av Startlån og tilskudd