Representanter for kommuneoverlegen i Alta kommune har i 2021 gjennomført et todelt tilsyn (dokumenttilsyn og fysisk tilsyn) av 11 grunnskoler i Alta med tema kapasitet i skolen.
Hjemmel for tilsynene var Folkehelseloven § 9 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Det er skrevet tilsynsrapporter fra den enkelte skole. 

Hensikten med tilsynene har vært:

 •  Å vurdere om skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade for elevene
 • Å vurdere hvordan kapasiteten er ved den enkelte skole

Følgende skoler var omfattet av tilsynene:

 • Saga skole
 • Komsa skole
 • Kaiskuru Nærmiljøsenter
 • Elvebakken skole
 • Bossekop skole
 • Aronnes skole
 • Gakori skole
 • Tverrelvdalen skole
 • Rafsbotn skole
 • Talvik skole
 • Øvre Alta skole

Tilsynstema:
Temaet «kapasitet i skolen» er ikke omtalt spesifikt i verken forskrift eller veileder til forskriften. Tilsynsmyndigheten har derfor ved dette tilsynet vektlagt utvalgte paragrafer, men samtidig gjort oppmerksom på at tema kapasitet vil omfatte de fleste kravene i forskriften.

Følgende paragrafer er vektlagt ved tilsynet:

 • § 7 om generelle krav
 • § 9 om utforming og innredning
 • § 17 om smittevern
 • § 19 om inneklima og luftkvalitet
 • § 23 om sanitære forhold

Gjennomføring av tilsynene: 
Dokumenttilsyn:
Skolene som var omfattet av tilsynet måtte sende inn spesifikk dokumentasjon i forkant av tilsynet 

Fysisk tilsyn:
Tilsynene var lagt opp til en gjennomgang av mottatt dokumentasjon og befaring av lokaler som elever har tilgang på. Det ble gjennomført kontrollmålinger av alle klasserom. 
I alle tilsynsrapporter fremkommer det en oversikt over alle klasserom ved den enkelte skole med nettoareal, om det er tilstøtende grupperom (ja eller nei) og maks antall elever jamfør arealnormen. 

Nettoareal er det arealet som tilsynsmyndigheten har kommet frem til etter
- Kontrollmåling
- Fratrekk for yttervegg til pulter (80 cm)
- Fratrekk for eventuelle fysiske forhold i lokalet 
- Fratrekk for areal til en lærer (6m2)
Arealnorm: Dersom klasserommet har tilstøtende grupperom tas det utgangspunkt i en arealnorm på 2 m2 per elev. Dersom det ikke er tilstøtende grupperom tas det utgangspunkt i en arealnorm på 2,5 m2 per elev 

Resultater fra tilsynet viser:

 • Det er svært ulik utforming av skolene i Alta
 • Mange skoler har store variasjoner av klasserom innad på den enkelte skole
 • Det er ulikheter i hvilke spesialrom skolene har tilgang på
 • Med utgangspunkt i arealnormen som er lagt til grunn ved tilsynene:
  • Vil det være plass til inntil 2308 elever ved disse 11 skolene
  • Elevtallet ved skolene varierer fra 90 elever til 421 elever
  • Klasseromstørrelsen ved skolene er fra 6 til 65 elever
 • Det ble avdekket avvik ved 7 av 11 skoler, totalt ble det gitt 21 avvik
 • Status per mars 2022 viser at det er 6 av skolene som fremdeles har utestående avvik. Mange av avvikene omhandler inneklima og sikkerhet for elevene

I oppsummeringsrapporten kan man lese mer om tilsynene som er gjennomført, resultater samt oppsummering og konklusjon fra tilsynsmyndigheten