Samarbeidsavtalen har en varighet på to år og formålet er å sammen utvikle et trygt og robust lokalsamfunn, fange opp risikoer og sette i gang tiltak der det er nødvendig. Politi og kommune har et felles ansvar for at samarbeidet fungerer godt.
 
Ordfører Monica Nielsen mener god dialog og samarbeid er både nyttig og viktig.
 
Den nye samarbeidsavtalen styrker vår felles innsats for barn og unge og kan bidra forebyggende innfor andre områder. Jeg er veldig fornøyd med at vi i deg har signert ny avtale med Paul Arne Lind og politiet i Alta
 
Ordfører Monica Nielsen underskriver samarbeidsavtalen
Ordfører Monica Nielsen underskriver samarbeidsavtalen

Politiråd

Avtalen er den andre i rekken, og er et direkte resultat av nærpolitireformen. Politikontakt og politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner og ble implementert i 2019.
 
29. november var politirådet samlet til møte. Her var politisk ledelse, rådmann med sin stab, politistasjonssjef og politikontakt tilstede. En rekke saker sto på agendaen – blant annet samarbeidsavtalen. Rådet skal minimum møtes to ganger i året – høst og vår.
 
Politirådet skal sikre systematisk samarbeid om felles utfordringer for å få størst mulig kriminalitetsforebyggende effekt av politiets og kommunens arbeid. 
 
 

Handlingsplan

Politirådet utarbeider også handlingsplan, som konkretiserer innsatsen. Denne utarbeides for to år av gangen og skal vedtas på det årlige høstmøtet i rådet. Handlingsplanen baserer seg blant annet på kartlegging av kriminalitetstrender og analyser av utfordringer knyttet til trygghet i nærmiljøet. På vårmøtet bestilles denne analysen, samt at rådet går gjennom forrige års tiltak, evaluerer og utarbeider årsrapport.

En rapport/orientering om rådets arbeid utarbeides også til Kommunestyret.