Administrativt skoleutvalg har utredet følgende punkter:

Renovering av Bossekop, Komsa og Elvebakken skole
Det bestilles ei ekstern utredning i forhold til kostnader ved renovering av disse skolene opp til dagens standard 
og krav for skolebygg (tek17). Dette for å få avklart alternativkostnadene når det gjelder investering i bygg.


Alta øst
Kaiskuru nærmiljøsenter:
Kostnadsestimat på en utbygging av spesialrom i henhold til krav for en 1-7 skole.
Saga skole:
Kostnadsestimat for utbygging av 1 ekstra parallell
Sentrumsområdet
Kostnadsestimat på bygging av ny sentrumsskole på Komsa med 4 paralleller


Alta vest
Kostnadsestimat ombygging, samt utbygging av Gakori skole til en 3 parallell, 1-7 skole.
 
Annet

  • Skoleadministrasjonen vurderer opptaksområder tilpasset ny struktur
  • Skoleadministrasjonen vurderer pedagogiske driftskostnader ved gammel og ny struktur
  • Utarbeide kostnader for bygningsdrift ved gammel og ny struktur
  • Det tas takst av frigjorte skolebygg og arealer

Les hele rapporten: Sammen om en god oppvekst

Utredningsarbeidet

  • Utredningen har tatt for seg de seks skolene i «sentral-Alta» Til utredningsarbeidet har man engasjert Rambøll til å gjennomføre en tilstandsvurdering og kostnadsvurdering av renovering av Bossekop, Komsa og Elvebakken.
  • Verte Landskap og Arkitektur har sett på mulighetene og kostnadene ved ombygging og tilbygg av Gakori, Kaiskuru og Saga skole.
  • WSP har gjennom sin rolle i prosjektet Ny sentrumsskole i Alta jobbet fram et kostnadsoverslag på en ny skole på fire paralleller. Dette kostnadsoverslaget ble laget i 2018, og er justert i forhold til dagens pris.
  • Oppvekstsadministrasjonen har utredet ny skolestruktur. Denne utredningen framkommer i vedlegg “Framtidig og helhetlig skolestruktur i Alta kommune”.
  • Avdeling for samfunnsutvikling (ASU) har sett på hvilke konsekvenser de ulike tiltakene ved skolene vil utløse i form av reguleringsarbeider.
  • Det er gjort en vurdering av kostnader forbundet til en oppgradering av dagens struktur. Disse kostnadene synliggjør etterslepet på eksisterende skoler, men tar ikke for seg omfanget av ombygging som må gjennomføres for at arealene skal møte framtidens krav til undervisningslokaler

Eksterne utredninger

Renovering Bossekop, Komsa og Elvebakken


Rambøll har gjennomført tilstandsvurderinger av Bossekop, Elvebakken og Komsa skole. Elvebakken og Bossekop skole er av de eldste skolene i Alta kommune og tilstandsrapportene bærer preg av dette. Komsa skole er noe nyere, men har en utforming som skaper driftsmessige utfordringer. Rambølls rapporter inneholder flere vedlegg, herunder bilderapporter og branntekniske notat. 


I 1991 ble regelverket for kontruksjonssikkerhet skjerpet. Herunder ble det stilt høyere krav til snølast. Denne vil være avgjørende for renovering av alle eldre bygg. Vi har også fått inn krav om ventilasjonsanlegg i alle bygg, og begrensede etasjehøyder i eldre bygg vil kunne gi utfordringer for å klare å etablere dette.


Under kommer en oppsummering av tilstandsvurderingene som er utført:

3.1.1 Bossekop skole – Vedlegg 3.a
Bossekop er en 1 parallell, 1-7 skole. Den eldste delen er fra 1950 og den nyeste delen (SFO) er fra 1997. Skolen bærer preg av høy alder og manglende vedlikehold. 
Fra Rambølls´ rapport: 
”Bygningsmassen med dens tekniske installasjoner er pr. dags dato middels til godt vedlikeholdt, men det er utdatert. Den bærer preg av at det er utført nødvendige/akutt vedlikehold, men planlagt levetidsvedlikehold anses som forsømt. Det vil være lite hensiktsmessig å renovere/oppgradere bygningene til dagens krav grunnet bygningsmassens utforming. Det vil by på store økonomiske kostnader og tekniske utfordringer på å få bygningene opp til dagens krav og bruk. I tillegg må man bygge om deler av skolen. Dette vil legge beslag på ytterligere areal. Eksisterende utforming av er lite egnet til skoledrift etter dagens krav og standard.”


Skolen kan oppgraderes til gjeldende TEK 17. Rambøll har sett på mulighetene for å tilfredsstille kravene til byggeteknisk forskrift og kostnadene forbundet med det. De har ikke sett på krav til utforming av undervisningslokaler eller hvorvidt eksisterende klasserom tilfredsstiller disse. 

For å oppgradere Bossekop skole til dagens TEK 17 krav vil dette koste 274, 6 millioner eks. Mva

Fra rapporten:

”Det er etter vår mening ikke økonomisk forsvarlig å oppgradere skolen til dagens TEK- 17 krav. Man vil komme bedre ut med å rive eksisterende skole og bygge den opp på nytt. Man vil da få en skole som er mer egnet til dagens skoledrift.”


3.1.2 Komsa skole – Vedlegg 3.b
Komsa er en 2 parallell, 1-7 skole. Den ble bygget i 1977 og er utformet etter den tids byggeskikk hvor tankegangen rundt “tunet” i midten var førende. Skolen består av syv forskjellige bygg som omkranser tunet/skolegården. 

Komsa skole er vurdert av Rambøll til å ha flere utfordringer med bygningsmassen. Taktekking av asbest, manglende vedlikehold av fasader, utdaterte tekniske anlegg og manglende brannsikkerhet. Skolen kan oppgraderes til gjeldende TEK 17. Rambøll har sett på mulighetene for å tilfredsstille kravene til byggeteknisk forskrift og kostnadene forbundet med det. De har ikke sett på krav til utforming av undervisningslokaler eller hvorvidt eksisterende klasserom tilfredsstiller disse. 


For å oppgradere Komsa skole til dagens TEK 17 krav vil dette koste 258,5 millioner eks mva.


Fra rapporten:

” Det er etter vår mening ikke økonomisk forsvarlig å oppgradere skolen til dagens TEK- 17 krav. Man vil komme bedre ut med å rive eksisterende skolebygninger og bygge disse opp på nytt. Man vil da få en skole som er mer egnet til dagens skoledrift.”


3.1.3 Elvebakken skole – Vedlegg 3.c
Elvebakken har varierende antall paralleller fordelt på 7 klassetrinn. Fra høsten 2021 har elevene ved Saga skole 5-7. trinn gått på Elvebakken. Dette gjelder også elever fra Kaiskuru som allerede var begynt på Elvebakken.


Skolen består av seks fløyer, hvor eldste fløy er bygget i 1953. Fløy A er bygget opp etter en brann og sto ferdig i 2018. Bygningsmassen er bygget etappevis fra 1953 og den eldste fløya knytter alle fløyene sammen. Bygningsmassen bærer preg av elde og manglende vedlikehold. På grunn av skolens utforming vurderes den som lite fleksibel med tanke på oppgrader og tilrettelegging for drift etter dagens skolestruktur.

Bygningsteknisk er det observert større slitasje på store deler av bygningsmassen. Dimensjonert levetid for bygget er overgått med snart 20 år for store deler av bygningsmassen. Dette gjør at man må foreta inngripende undersøkelser av bærekonstruksjon samt rehabilitering av denne.

Skolen kan oppgraderes til gjeldende TEK 17. Rambøll har sett på mulighetene for å tilfredsstille kravene til byggeteknisk forskrift og kostnadene forbundet med det. De har ikke sett på krav til utforming av undervisningslokaler eller hvorvidt eksisterende klasserom tilfredsstiller disse. 

For å oppgradere Elvebakken skole til dagens TEK 17 krav vil dette koste 154,3 millioner eks mva.

Fra rapporten:

” Det er etter vår mening ikke økonomisk forsvarlig å oppgradere skolen til dagens TEK- 17 krav. Man vil komme bedre ut med å rive eksisterende skolebygninger og bygge disse opp på nytt. Man vil da få en skole som er mer egnet til dagens skoledrift.”


3.2 Tilbygg Kaiskuru nærmiljøsenter, Saga og Gakori – Vedlegg 1
Verte Landskap og Arkitektur har gjennomført et mulighetsstudie på Kaiskuru, Saga og Gakori skole for å vurdere om foreslått ombygging for å imøtekomme ny struktur er gjennomførbart. Konklusjonen fra deres arbeid er at skolene har potensiale for ombygging og tilbygg som understøtter skolens profil. De har også sett på hvordan eventuelle tilbygg vil påvirke uteområdet til elevene. Mulighetsstudiet tar kun for seg utvidelse og ombygging på et overordnet nivå. Detaljering og programmering må gjennomføres i nært samarbeid med sluttbrukere før bygging.

3.2.1 Kaiskuru nærmiljøsenter
Kaiskuru nærmiljøsenter (KNS) ble etablert som en 2 parallell, 1-4 skole. Skolen sto ferdig i 1993 og inneholder også arealer til barnehage. I den senere tid har KNS gått over til å bli en 1-7 skole som følge av økt press på skolene på østsiden. Elevene gjennomfører spesialromsundervisning på Saga skole. Hvis KNS skal fortsette å være en 1-7 skole er det nødvendig med en utvidelse for å tilfredsstille krav til spesialromsundervisning. Herunder mat og helse, musikk, kunst og håndverk. En utvidelse for å ivareta disse arealene ble utredet i 2015 og løsningene her er jobbet fram i lag med ansatte ved KNS. Utvidelsen vil i tillegg til spesialrommene også ivareta lovpålagte krav til arbeidsplassforskrift og grupperom til elevene.

En utvidelse av KNS vil legges til eksisterende inngangsparti og vil ikke gå ut over eksisterende utomhus areal. Utvidelsen vil revitalisere inngangspartiet og befeste dette som skolens hjerte.


3.2.2 Saga skole
Saga skole er vår nyeste skole som sto ferdig i 2009. Den ble bygget som en 1 parallell, 1-7, men har de siste to årene vært gjort om til en 2 parallell, 1-4 som følge av den manglende kapasiteten på skolen. Elevtallsutviklingen for Saga har vært større enn forventet og det anslås at det vil være 53 førsteklassinger ved Saga skole i 2027. De eldste elevene fullfører barneskolen ved Elvebakken skole.


En utvidelse av Saga skole for å ivareta elevtallsøkningen krever at man bygger en ekstra parallell. Denne er tenkt lagt til eksisterende parkeringsplass mot øst. Mulighetsstudie utført av Verte Landskap og Arkitektur presiserer at dette kun er et mulighetsstudie og at man må gjennomføre en grundig prosess for etableringen. I de videre arbeidene må man se på muligheter for sambruk, plassering av SFO, plassering av administrasjonen som følge av økt elevtall og lærere osv. 


3.2.3 Gakori skole
Gakori skole ble bygget i 1983 og utvidet i 2007. Denne skolen drives som en baseskole 1-7 med ca 50 elever pr trinn. Prosjektet har sett på muligheten for å bygge om eksisterende areal til tradisjonell klasseromsundervisning, samt legge til en parallell. Gakori vil da bli en 3 parallell 1-7. En utvidelse av Gakori bør legges til selve kjernen av skolen. Utvidelsen vil ivareta krav fra arbeidsplassforskrifta og utdanningsdirektoratet. Man vil befeste et skolens hjerte og få en samlet administrasjon.


3.3 Ny sentrumsskole – Komsa – Vedlegg 2
WSP gjennomførte en omfattende brukerprosess og planlegging av en ny sentrumsskole i Alta i 2018. Denne skulle føres opp som en fire-paralleller med arealer for samisk og spesialpedagogisk avdeling (base). Administrativt skoleutvalg har engasjert WSP til å oppgradere kostnadsoverslaget som ble utarbeidet i 2018 med dagens priser. 


En ny fireparalleller på Komsa vil av økonomiske og organisatoriske årsaker inneholde en relativt stor idrettshall. I denne fasen er det tatt utgangspunkt i en idrettshall av samme størrelse som Aulaen, men uten arealer for faste tribuner. Idrettshallen vil være spillemiddelberettiget. 

Skolens utforming var planlagt i henhold til dagens krav hvor man tilrettelegger for varierte, utforskende og praktiske aktiviteter der tilgang til ulike grupperom og spesialrom er en forutsetning for å få dette til på en god måte. Opplæringen skal tilpasses elevenes forutsetninger og dette kan blant annet bety ulike måter å organisere grupper på og skape variasjon i arbeidsmåtene

Oppsummering og anbefaling

Oppsummert så viser utredningene at Alta kommune har en del skoler (Bossekop, Komsa, Elvebakken) som ikke tilfredsstiller dagens krav til bygningskvalitet, inneklima og skolemiljø for elever og lærere. I tillegg har vi et vedlikeholdsetterslep på flere andre skoler.


I et fremtidig perspektiv har Alta for mange og for små skoler. Dette vil gi oss store utfordringer i forhold til rekruttering av lærere og skoleledere, samt å få på plass hjelpetjenester inn i skolehverdagen. Dette gjelder helsesykepleiere, PP-tjeneste og sosialarbeidere.


Alta kommune må, uansett valg av fremtidig struktur, bruke betydelige midler på skolebygg. På kort sikt vil dette gi oss større utgifter enn i dag. Ved å endre strukturen vil vi spare på pedagogiske utgifter og energikostnader, mens vi på den andre siden vil pådra oss betydelige kapitalkostnader. På lengere sikt (20 – 50 år) vil vi imidlertid få en mer 
bærekraftig/økonomisk effektiv drift av grunnskole og SFO.


Av det ovennevnte anbefaler det administrative skoleutvalget følgende:

1. Det anbefales ikke å gå i gang med rehabilitering av Bossekop, Komsa og Elvebakken skoler – disse skolene foreslås nedlagt.

2. Etablering av ny struktur gjennomføres i to faser – fase en:

a. Det bygges en ny 4 parallell sentrumsskole på kommunal tomt på Komsa, hvor en parallell er samisk linje. Inneholder også ny skolebase.

b. Kaiskuru skole bygges ut til en fullverdig 1 – 7 skole med en parallell og spesialrom

c. Saga skole bygges ut til en 2 parallell skole

d. Elvebakken skole legges ned når disse utbyggingene er gjennomført. Alle de tre byggeprosjektene må stå ferdig samtidig.

3. Fase to:

a. Gakori skole bygges om, og utbygges til en tre parallell skole

b. I utbyggingsperioden kan Bossekop skole fungere som midlertidig skolebygg (for å unngå store rigg kostnader)

4. Andre forhold

a. Nybygg og utvidelser av de skoler som er nevnt ovenfor må ha en kapasitet som gjør at vi i fremtiden har en viss fleksibilitet i forhold til svingninger i elevtallet. Det vil si at det ikke er  noe mål å kun dekke dagens behov.

b. Beslutning om hva som skal skje med øvre Alta skole kan utsettes til Gakori skole er ferdig utbygd. Denne skolen vil da ha kapasitet til å ta elevene fra blant annet Øvre Alta.

c. Beslutningen om hva som skal skje med Aronnes skole kan også utsettes. Det er en 1-4 skole som allerede er full, samt at det vil komme boligbygging i området. Det finnes flere løsninger på denne utfordringen i forhold til kretsgrenser til ny Komsa skole og Gakori skole.

Gjennom disse anbefalingene vil vi få skoler som tilfredsstiller dagens krav til bygningskvalitet og læringsmiljø. Vi får noen færre- og litt større skoler, samtidig som det vil være skoler i de største boligområdene, det vil si at den desentraliserte skolestrukturen til en viss grad opprettholdes

Annet innhold i utredningen