Om PPT

PP-tjenesten har for tiden 16 spesialpedagoger, pedagogisk-psykologiske rådgivere og logopeder. Alle har videreutdanning i spesialpedagogikk, har bakgrunn fra barnehage/skole og har lang erfaring fra fagfeltet.

Dette kan PPT hjelpe med

PPT skal hjelpe barn, elever og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging slik at de kan få et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud i barnehage og skole. Henvisninger til PP-tjenesten kan handle om:

 • lærevansker
 • fagvansker
 • språkvansker
 • taleflyt
 • atferdsproblematikk
 • sosiale- og emosjonelle utfordringer
 • veiledning av tilrettelegging for læring ved ulike diagnoser
 • bruk av læremidler og hjelpemidler.

Tjenesten hjelper også barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling knyttet til læringsmiljø, kompetanseheving, rutiner og system innenfor det spesialpedagogiske feltet. 

Dersom du søker hjelp for videregående opplæring, så ta kontakt med PP-tjeneste ved den videregående skole som du skal være elev ved.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - Alta videregående skole

Sakkyndig vurdering

Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, så skal PP-tjenesten gjøre en sakkyndig vurdering (barnehagelovens § 31 og opplæringslovens § 5-3). Denne består som oftest av:  

 • utredningsfase med kartlegging
 • samarbeid med foresatte/barnehage/skole/spesialisthelsetjeneste
 • observasjon i læringsmiljøet
 • veiledning og rådgiving

PP-tjenesten kommer alltid med en skriftlig vurdering av barnets/elevens behov. Vurderingen viser om barnet/eleven har behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning og hvilket tilbud som bør gis. 

Logopedi

Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om utredning, terapi og kompensatoriske teknikker for vansker med kommunikasjon, spising og svelging.

Logopedens arbeidsområde
Kommunens logopedtjeneste er primært for barn og unge i alderen 0-16 år. Retten til logopedisk hjelp berører barn, unge og voksnes reelle muligheter til opplæring og henvisning gjøres i skjema for personhenvisning til PPT.  

Logopedene veileder skoler, barnehager og institusjoner, enkeltbarn, eller kan gi støtte som allmennpedagogisk tiltak. I tillegg jobber logopeden «behandlende» med barn og voksne som trenger dette.

Logopedene jobber mest med språk og talevansker hos barn og unge med: 

 • sen eller avvikende språkutvikling
 • språklydforstyrrelser (fonologiske vansker/dysartri/motoriske talevansker/artikulasjonsvansker)
 • utviklingsmessige språkforstyrrelser
 • språkforstyrrelser assosiert med biomedisinske tilstander (eksempelvis Downs syndrom, autisme med mer)
 • stemmevansker/vansker med å bruke stemmen
 • stamming/løpsk tale
 • dysfagi (svelgevansker)

 

Slik får du hjelp av logoped
Barnehagen, skolen, fastlegen eller foresatte kan henvise til logoped. Henvisning gjøres i skjema for personhenvisning til PPT som du finner under skjemaer nederst på siden.

Fylkeskommunen har ansvar for ungdommer i videregående skole som har behov for logoped. Informasjon om dette og henvisning til Fylkeskommunen finnes på deres hjemmeside.

Voksne kan selv ta kontakt eller henvises via lege eller andre instanser.