Tilsynsmyndighet ved kommuneoverlege og helsekonsulent i Alta kommune hadde den 16. januar 2023 et møte med ledelsen ved Nordlysbadet med bakgrunn i en mediesak om helseforholdene ved bassenget. I møtet ble det gitt informasjon fra begge parter om kravene til basseng samt hvordan Nordlysbadet ivaretar disse kravene.

Tilsynsmyndigheten konkluderer med følgende etter møtet med Nordlysbadet: 

 • Informasjon og dokumentasjon som er mottatt bekrefter at Nordlysbadet ivaretar kravene i forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu. 
 • Badevannskvaliteten ved Nordlysbadet er bra 
 • De som bruker Nordlysbadet sikres tilfredsstillende helsemessige forhold. 

Nordlysbadet omfattes av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu, som er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).  Forskriften skal sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige forhold, samt bidra til å hindre ulykker. 
I Alta kommune er myndighet innen miljørettet helsevern delegert til kommuneoverlegen, mens det praktiske arbeidet med miljørettet helsevern utøves av kommuneoverlege og helsekonsulent. 
 

Informasjon om regelverket:  

 • Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) inneholder en rekke krav til kommunene, blant annet oppfølging av miljørettet helsevern.
 • I arbeidet med miljørettet helsevern er det flere forskrifter som skal følges opp, derav forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu. Forskriften omfatter alle bassengbad, badeanlegg, boblebad, badestamper og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten.
 • Forskriften skal sikre brukerne av badeanlegget tilfredsstillende helsemessige forhold, samt bidra til å hindre ulykker. 
 • Forskriften inneholder en rekke bestemmelser til drift av et badeanlegg, det er  blant annet krav til at vannet i bassengbadet er hygienisk tilfredsstillende. Eier av badeanlegg har ansvar for at det er etablert et internkontrollsystem, den som eier eller driver et badeanlegg skal av eget tiltak gi relevante opplysninger til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten og anlegget som kan medføre helsemessig risiko for de som bruker anlegget.
 • Alle badeanlegg som omfattes av forskriften skal meldes til kommunen før de tas i bruk
 • Utfyllende informasjon om forskriften finnes på Lovdata
   

Om oppfølging av badeanlegg i Alta: 

 • I arbeidet med miljørettet helsevern skal kommunen ha oversikt over alle sine tilsynsobjekter, gjennomføre risikovurderinger for å vite hvor ofte det skal gjennomføres planlagte tilsyn av ulike virksomheter/eiendommer. Gjeldende oversikt er fra 2014, men er nå under revidering. Basseng og badeanlegg har vært i en tilsynsklasse som tilsier planlagte tilsyn hvert 2. år. Vår oversikt viser at det er 4 basseng/badeanlegg i Alta, i tillegg kommer frittstående badestamper/boblebad som også omfattes av samme regelverk 
 • Nordlysbadet har hatt tilsyn i 2015 og 2020. Badeanlegget har ingen utestående avvik.
 • Det er et etterslep på oppfølging av saker innen miljørettet helsevern, dette har forsterket seg etter covid19- pandemien 
 • Det kan bli aktuelt å gjennomføre tilsyn av badeanlegg i Alta i løpet av 2023


Badevannskvalitet i Nordlysbadet 

 • Det er automatisk styring og kontroll med vannkvaliteten i bassenget. Det er et kontrollrom i selve bassenget, som overvåkes. Ved eventuelle alarmer blir det sendt varsler til både kontrollrommet samt via alarmer på mobil og mail til teknisk leder, Teknisk assistent og daglig leder.
 • Det er og etablert en Teknisk bakvakt i 2016 som har ansvar for oppfølging av avvik, feil og mangler ved badeanlegget som må utbedres ved behov. Derav overvåking av vannkvalitet pr telefon og hjemme PC. Fra 2011 til 2016 var dette Teknisk leders ansvar alene.
 • Virksomheten viser til gode rutiner for ivaretakelse av krav til vannkvalitet og prøvetaking. Det er manuelle målinger på pH, totalt klor og fritt klor hver dag før åpning. Verdier overvåkes 24/7 via SD anlegg og det leses av verdier digitalt av pH, fritt klor, bundet klor ved alle basseng fire ganger i ukedag og tre ganger per dag i helg (kortere åpningstid i helg) som loggføres. Alle Depoloxer (klorautomatikk) kalibreres jevnlig etter produsentens anbefaling slik at avleste verdier er reelle.
 • Det er ikke avvik på bundet klor i henhold til badevannsforskriftene. Målte verdier er langt under grenseverdi.
 • Årlig tas det risikovurdering av alle mulige uønskede hendelser og risikovurdering av vannkvaliteten.
 • Bassenget kan over tid vise at det er svært god vannkvalitet i bassenget