Disse to bedriftene har fått døgn:

  • Jaro AS
  • Alta Motorsenter

Jaro AS er tildelt døgn i Nedre Stengelsen 31. juli, og har dermed også mulighet til å leie Stengelsen gård fra Alta Laksefiskeri Interessentskap. Bedriften har de siste årene utvidet sine markedsområder, og ønsker å satse mer mot samferdsel og infrastruktur. Det pågår og kommer flere store prosjekter i Nord-Norge og Finnmark, og Jaro ønsker å invitere nøkkelpersoner blant disse for å skape gode relasjoner som på kort og lang sikt kan gi store lokale ringvirkninger.

Alta Motorsenter er tildelt døgn i Øvre Stengelsen 31. juli. Kjøretøyforhandleren inngikk i 2021 et samarbeid med Polaris, som per i dag har to ansatte i Alta. Gjennom bruk av næringslivsdøgnet ønsker Alta Motorsenter å vise fram Alta for ledelsen i Polaris, både nasjonalt og internasjonalt, med håp om at deres aktivitet og bemanning i Alta vil øke i tiden fremover.

Vi ønsker de to vinnerne lykke til med sine opplegg, og skitt fiske!

Derfor lodder vi ut næringslivsdøgn

Alta kommune ønsker å bruke fiskedøgnene til å skape øke aktivitet i lokalt næringsliv. Næringslivsaktører som ser muligheten til å bruke fiskedøgn i Altaelva som et verktøy for å utvikle sin virksomhet og bidra til vekst og økt aktivitet i Alta, inviteres derfor til å være med i konkurransen om disse døgnene. Dette gjøres ved å sende en velbegrunnet søknad der formålet med aktiviteten kommer tydelig fram. Søkere må presentere en foreløpig skisse til program og beskrivelse av turens faglige innhold, samt hvilke aktører eller deltakere man ønsker å invitere med seg.

Ved utvelgelsen er det viktig at bedriften kan presentere et troverdig opplegg med faglig innhold, hvor blant annet mål og forventninger til resultat omtales. Alta kommune og Alta Næringsforening står for utvelgelsen, og neste søknadsmulighet blir i februar/mars 2025.