Det viktigste i møtet mellom bruker og hjelper er god kommunikasjon. Dette fordrer at begge er åpne og lydhøre for hverandre. Når våre innbyggeree trenger hjelp til å mestre hverdagen er det noen få, men viktige momenter å huske på for at hjelper og den som har behov sammen skal kunne finne fram til den beste hjelp og støtte. Disse momentene inkluderer:

  • å bli tatt på alvor
  • å bli behandlet med respekt
  • å føle tillitt og trygghet
  • å få hjelp når behovet er der

Det er også viktig at hjelperen har evne til å lytte, samt være et medmennneske i møtet med brukeren.

Det er flere metoder og rammeverk som ivaretar brukermedvirkning:

Individuell plan er et eksempel på det. En slik plan har du rett til dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Nærmere regler om hvem som skal utarbeide planen for pasienten og hvordan ulike deler av helse- og omsorgstjenesten skal samarbeide er tatt inn i blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk helsevernloven § 4-1. Helsepersonelloven § 38 a har regler om plikt for helsepersonell til snarest mulig å gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator. Planen gjenspeiler brukerens behov, ønsker og mål.
Koordinator og fast kontaktperson er ofte en fasilitator eller los for å gjøre tjenester tilgjengelige. Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys koordinator, men også andre kan ha behov for fast kontaktperson i tjenesteapparatet.


I Alta kommune har vi tatt i bruk Visma Samspillsverktøy som er et nettbasert verktøy både for Individuell plan og Stafettloggen. Stafettloggen skal hjelpe barnehage, skole- og oppvekstsektoren med å lykkes med riktig tidlig innsats og at hvert barn følges opp på best mulig måte. Det forutsettes at foreldre og ungdom over 15 år samtykker. Løsningen er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested når flere tjenester samhandler for å gi hjelp å støtte. Dette vil sikre at brukeren alltid har informasjon om planen sin tilgjengelig og hvem som har ansvaret. Det vil være brukeren som sammen med sin kontaktperson/koordinator som styrer hvem som skal ha tilgang til planen og til hvilken informasjon.