Alta kommune satser på barn og unge. Vårt mål er at hjelp skal kunne gis tidlig når noen er bekymret for et barn eller en ungdom. Siden 2018 har kommunen gjennomført BTI prosjekt. BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Alta kommune har døpt sitt BTI arbeid til Se meg tidlig. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå. 

Høsten 2020 startet kommunen med opplæringsprogrammet Tidlig Inn hvor målgruppen er helsesykepleiere, jordmødre, fastleger, deres ledere og andre kommunalt ansatte som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre. Formålet med Tidlig Inn er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste.

Vi jobber med en løsning der du som innbygger kan få gi tilbakemelding på kommunens arbeid med tidlig innsats gjennom en brukerundersøkelse.