Bakgrunn for endringen

Alta har utviklet seg betydelig de siste 20-30 årene og verdi av næringsarealer, boliger og tomtearealer har fulgt denne utviklingen, og slik verdiøkning forventes å fortsette i årene som kommer. Alta kommune har ikke gjort tilstrekkelige tilpasninger underveis i denne perioden for å kompensere for denne verdiøkningen, og har derfor nå justert regelverk og grunnlag på flere områder knyttet til eiendom.

Alta kommune eier verdifulle arealer som hittil har vært brukt til forskjellig formål både med og uten avtaler i bunnen. Eldre avtaler oppjusteres og for å unngå forskjeller der noen tar seg til rette på kommunal eiendom strammes reglene inn i forhold til leieavtale eller ikke. Samtidig innføres gebyr på flere kommunale tjenester.

Bortfester (Alta kommune) innehar leiekontrakter der årlig festeavgift har hatt en minimal justering de siste 50 år. Med hensyn til økning av eiendomsverdi foretar bortfester en oppjustering der Tomtefesteloven tillater det, noe som både gjelder bolig- og næringseiendom.

Justering av festeavgift

For kommunale eiendommer som festes vil Alta kommune gjennomføre prisendring for festeavtaler etter hvert som de utløper, eller etter 30 år dersom justering kun har skjedd ved bruk av konsumprisindeks. Ved forlenging av tidligere inngåtte festekontrakter benyttes tomtefestelovens hjemmel til å foreta et engangsløft.

Engangsløftet innebærer at festeavgiften løftes til 2 prosent av eiendomsverdi, men likevel ikke overstige lovens maksimal festeavgift som per tiden er 13.810 kroner per år.

Innløsing av festetomter til boligformål

I henhold til Tomtefestelovens § 32 kan fester av bolighus kreve innløsing når det er gått 30 år av festetiden. Prisveksten i Alta har gjennom flere tiår vært stor, uten at kommunen har justert grunnlaget for innløsing av slike festetomter. I denne perioden har også Alta kommune årlig investert store beløp i oppgradering og utskifting av kommunal infrastruktur som også bidrar til verdiøkningen. Dette har medført at innløsningssum for festetomter har blitt uforholdsmessig lav, både i forhold til normal markedspris, men også i forhold til prisen for kommunale selvkosttomter.

Alta kommune vil til enhver tid tilby innløsing etter gjeldende gebyrregulativ som baserer seg på Tomtefestelovens § 37, der det fremkommer at bortfester kan kreve at innløsningssummen skal være 40 prosent av tomteverdi på innløsningstiden. Tomteverdi i sentral-Alta, innenfor tettstedsgrensen basert på kommunale utbyggingsfelt er beregnet gjennomsnittlig til 993 kroner per kvadratmeter. Beløpet justeres årlig i samsvar med endring i konsumprisindeks. Dette vil si at for en gjennomsnittlig boligtomt på 800 m² vil innløsningssum utgjøre 794.400 x 40 prosent. Innløsningssum blir da 317.760 kroner. Selv om økningen er betydelig vil ny innløsningssum allikevel være svært lav i forhold til både markedspris og selvkosttomter.

Tilbud på innløsningssum behandles etter mottatt søknad.

Administrasjonsgebyr

Ved forlenging av utgåtte festeavtaler og samtykke til overdragelse påløper behandlingsgebyr.

  • Administrasjonsgebyr ved forlengelse av festekontrakt 630 kroner.
  • Administrasjonsgebyr ved samtykke til overdragelse 1.889 kroner.

Næringseiendom

Justering av festeavgift for næringstomter skjer med grunnlag i festeavtale og lov om tomtefeste.

Ved justering av festeavtale og ved overdragelse, i begge tilfeller der festeavtalen tillater justering, skal årlig festeavgift utgjøre 3-5 prosent beregnet av kommunestyrets satser for salg av næringstomter. For tidligere inngåtte festeavtaler skal økning i festeavgift skje over en periode av 10 år fra tidspunkt for justering slik at disse avtalene justeres hvert år med 10 prosent andel av den økte festeavgift slik at full avgift påløper innen neste lovlige ordinære justering som gjennomføres med økning i samsvar med endring i konsumprisindeks.

Innløsing av næringstomt

I en periode av 2 år fra 01.01.2022 til 31.12.2023. gis festere av tidligere inngåtte festeavtaler rett til å innløse næringstomt til en redusert sats som av kommunestyret er fastsatt til 50 prosent av de i gebyrregulativet fastsatte satser for salg av næringstomter.

Dette gjelder festekontrakter til næringstomter som omfattes av gjeldende områdeplan for Alta sentrum.

Bortfester vil kreve at utgått festeavtale for næringstomter skal innløses. Dette gjelder kun kommunale eiendommer.

Frikjøp parkering

Ved utbygging i sentrumsområder der nødvendig parkering ikke kan løses på egen tomt har Alta kommune over mange år hatt en frikjøpsordning. Ordningen innebærer at manglende parkeringsdekning kan «frikjøpes» ved å betale inn et beløp til kommunen som går til dekning av utbygging av offentlig parkeringsplasser. Det meste av parkeringsplasser vil fremover enten bli i P-hus, eller P-kjeller. Dette frikjøpet har lenge vært priset til 60 000 kr pr plass, mens kostanden ved bygging av f.eks av P-hus er over 300 000 pr. plass. 

Alta kommune har derfor justert opp frikjøpsordningen til 217 143 kroner per parkeringsplass.

Plan og bygningslovens kapittel 18

Det innføres gebyr ved behandling av refusjonskrav, minimumsgebyr kroner 33 075.

Kommunale arealer har vært tatt i bruk av både private og næringsaktører i ulik grad. Med hensyn til ryddighet ønskes det en likhet for alle der det skal etableres en leieavtale uavhengig av arealformål. 

 

Kortidsleie av kommunal eiendom/arealer

Det innføres gebyr for leie av kommunale arealer med fra kr. 3,36 til 33,10 per uke avhengig av lokasjon, størrelse og formål.

Leie uten forhåndsavtale

For bruk av kommunal eiendom uten avtale faktureres ordinær leiepris inntil 3 år tilbake med et påslag på kroner 2207.

Opsjonsgebyr

Alta kommune innfører opsjonsgebyr for nærings- og forretningstomter.  Opsjonsgebyret for industritomter er kr 110 250, og for forretningstomter er opsjonsgebyret kr 220 500.  Gebyrene kommer til fradrag dersom opsjonene blir realisert. For opsjoner som ikke blir realisert blir opsjonsgebyret ikke tilbakebetalt.

 

Les mer i kommunestyrets vedtak her.