Sted: UiT i Alta, møterom Magerøy eller via Teams 
Tid: 12. februar, klokken 17.00-18.15
Mat: Gratis pizza 
Målgruppe: Alle interesserte som kanskje planlegger å studere barnehagelærer- eller grunnskolelærerutdanningen ved UiT. Eller bare vil vite mer om utdanningene.

Kom å hør mer fra universitetet, Alta kommune og nåværende studenter.


Det blir informasjon om mulighetene for å starte på utdanning, eller ferdigstille allerede påbegynt utdanning, samt oppbygging av studier, praksis, opptaksregler, stipendordninger, samlingsmodellen med mer.


Program for møtet:

- Velkommen ved viserektor Bente Haug
- Hilsen fra kommunen
- Informasjon om barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen
- Opptakskrav- og regler 
- Oppvekstleder Bjørn Pedersen og Øyvind Rognli fra RSK informerer
- Den private barnehagesektoren informerer 
- Studentenes fortelling
- Åpent for spørsmål


TEAMS LENKE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNjMGNkODUtNjMwZC00OGU4LWFmMzQtNzZmZWFhNmNiMGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%221e9f6d84-f0ae-4708-8602-8ecf7899dd5e%22%7d