I tillegg til myndighetenes krav skal trafikksikkerhetsplanen for Alta kommune bidra til en helhetlig tenkning der trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljøet settes i fokus.

Trafikksikkerhetsplanen utarbeides i to dokumenter. Mål og strategidel og handlingsdel. Mål og strategidelen gjelder for 2018-2021. Handlingsdel er for 2 år.

Trafikksikkerhetsplan mål og strategidel 2018 - 2021

Trafikksikkerhetsplan handlingsplan 2018 - 2019

Trafikksikkerhetsplanen har status temaplan som vedtas av hovedutvalg for næring, drift og miljø som er kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Planen beskriver innledningsvis forankring, mandat, prosess og føringer for trafikksikkerhetsarbeidet. Dernest en beskrivelse av trafikksituasjonen. I dette kapittelet peker vi på viktige områdeplaner eller reguleringsplaner som enten er igangsatt eller skal igangsettes, og som forventes å ha stor betydning for trafikksikkerheten i kommunen. I denne delen peker vi også på utbedringstiltak på vei som vil ha positiv betydning for ulykkesutviklingen i kommunen. Ulykkessituasjonen beskrives generelt for Norge og spesielt for Alta kommune.

Trafikantgrupper og særtrekk omtales. Samspillet og samarbeidet med aktører er så viktig at det gis et eget kapittel. Trafikksikkerhetsplanen avsluttes med mål -og innsatsområder som knyttes til folkehelsearbeidet. Hovedmål 1 og 2 gis en beskrivelse og forutsetning for måloppnåelse. Til slutt beskrives trafikksikkerhetsplanens evaluering og oppfølging. Kart over veitrafikkulykker i kommunen ligger som vedlegg.

Handlingsplanen utarbeides som eget dokument for to år av gangen. Ny handlingsplan gjelder for 2018 og 2019. Handlingsplanen utarbeides i egen prosess etter innspill fra skoler, velforeninger og enkeltpersoner. Kommunens egne prioriteringer over mindre trafikksikkerhetstiltak legges også inn her.

Handlingsplanen beskriver i hovedsak mindre trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier. Kommunen har likevel ansvar eller medansvar for bygging av gang- og sykkelveier og veilys langs fylkesveier.

Prioriteringer av slike tiltak skjer i egne prosesser og er ofte knyttet til årlige søknader om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

Trafikksikkerhetsplanen gjelder for hele kommunen. Det er naturlig at Alta by som har et mer komplisert trafikkbilde og flest trafikkulykker vil bli vist størst oppmerksomhet i trafikk-sikkerhetsarbeidet.