Regnskapsrapport 2. kvartal 2022 for Alta kommune viser at kommunen kan styre mot et merforbruk på 15 millioner i 2022.

Rådmannen har forutsatt at alle direkte koronautgifter og økte lønnsutgifter i forbindelse med ekstraordinær tariffavtale dekkes av staten. For Alta kommune utgjør disse kostnadene 30 millioner kroner. Det ble i revidert nasjonalbudsjett i mai 2022 gitt tydelige signaler om at staten skal dekke disse kostnadene, og at finansieringen kommer i forbindelse med offentliggjøringen av statsbudsjettet i oktober 2022.

Kvartalsrapporten finner du her

Det er fortsatt de to store tjenesteområdene som rapporterer om merforbruk.

  • Helse og sosial rapporterer om et merforbruk på 29 millioner kroner, noe som er 4 millioner mer enn etter 1. regnskapsrapport i 2022. Merforbruket kommer i hovedsak innenfor rus/psykiatri, enetiltak og forsterket skjermet enhet på sykehjem.
  • I forhold til 1. regnskapsrapport i år så er situasjonen litt forbedret innenfor oppvekst og kultur. Merforbruket her kommer i all hovedsak innen Barn-og unge tjenesten, styrket tilbud førskolebarn og reserveposten som inneholder flere innsparingstiltak som over tid ikke er gjennomført. Det er i tillegg usikkerhet rundt sluttresultatet for barnevernet.

Her kan du følge prosessen med utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan

Stram økonomistyring resten av året

Etter Rådmannens vurdering er det, basert på denne regnskapsrapporten, fullt mulig å avlegge et regnskapsresultat for 2022 i minimum balanse. Det vil imidlertid kreve at innsparingstiltakene i de to største tjenesteområdene gir effekt, samt at det vil kreve stram økonomistyring resten av året.

De mer langsiktige tiltakene som må gjennomføres for å få en mer bærekraftig økonomi, går rådmannen gjennom i budsjettdrøftingsnotatet for 2023.

Les budsjettdrøftingsnotatet her