Årsrapporten tar for seg de viktigste oppgavene for Alta kommune, og status ved disse. I rapporten kan du lese om hva som allerede er på plass, og de mest sentrale oppgavene som skal gjennomføres i 2022, slik at Alta kommune oppnår fullstendig etterlevelse av gjeldende lovverk.

 Les hele rapporten her

Dette er personvern

Personvern handler om vern av personopplysninger, og retten til å få ha privatlivet sitt i fred. I 2018 vedtok Stortinget en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale paragrafer i tillegg til EUs personvernforordning (GDPR). Med regelverket følger noen plikter for Alta kommune.

Personvernombudet skal, med hjelp fra ledere, sørge for at Alta kommune gjennomfører disse lovpålagte oppgavene. Selv om personvernombudet har et særskilt ansvar for at regelverket overholdes, har alle ledere og ansatte et klart ansvar for å ivareta personvernet i arbeidet som gjøres daglig.

Dette ble gjort i 2021

Et av de mest sentrale punktene i rapporten omhandler utarbeidelsen av kommunens behandlingsprotokoll, som er en oversikt over alle gangene Alta kommune behandler personopplysninger.

Denne oppgaven prioriteres høyt, og store mengder av arbeidskapasiteten brukes for tiden her. Oppgaven er nærmere beskrevet i årsrapporten.

En annen vesentlig oppgave som er tillagt stillingen som personvernombud er utarbeidelsen og gjennomføringen av DPIA, eller personvernkonsekvensvurderinger som det også kalles. Dette kreves i bestemte tilfeller, og særlig når det inngås nye digitale systemer. Innholdet i det, og viktigheten, fremgår i rapporten.

Personvernbrudd belyses også i årsrapporten, og håndteringen av disse. Databehandleravtaler, og Alta kommunes forhold til dette, utgjør også et punkt i rapporten.

Avslutningsvis fremkommer et kapittel om internkontroll, informasjonssikkerhet og personvern, og sammenhengen mellom dette. Her følger også et underkapittel om trusler mot informasjonssikkerheten, hvor ulike former for dataangrep står oppført som de største utfordringene.