Vi skal ha innbyggere og brukere i fokus, og benytte digitalisering og teknologi til å gi best mulig tjenester på en så effektiv måte som mulig.

Da er det behov for et organ med et overordna blikk og som jobber for synergieffekter på tvers av tjenesteområdene. 

Digitaliseringsrådet har vært i drift i litt over et år og har kommet et godt stykke på vei i sitt arbeid. Vi har fått oversikt over alle programmer og applikasjoner i organisasjonen, vi har avdekket at det ved innkjøp absolutt er et behov for koordinering og vi har avdekket at vi som organisasjon betaler for lisenser og programvare som er utgått på dato og ikke brukes. Kommunalledere har vært hentet inn for å fortelle om hvordan det jobbes med digitalisering inne tjenesteområdene, og tjenesteområdene har hatt saker til drøfting i rådet ved ønsker om nye løsninger. 

Bakgrunn

Digitalisering er et av satsningsområdene i Alta kommune, og er vedtatt gjennom Smartby-strategi i 2019. Digitalisering gir muligheter til å løse kommunens samfunnsoppdrag på en ny måte.

Derfor må styring, avgjørelser, samordning og mulighetene teknologien gir, sees i sammenheng i hele organisasjonen. På bakgrunn av dette opprettet Rådmannen i februar 2020 et Digitaliseringsråd som skal styre porteføljen av prosjekter i et digitaliseringsprogram, som skal inneholde alle digitaliseringsprosjekt i Alta kommune.

Et av de viktigste prinsippene for å få til en god digitaliseringsprosess er å knuse siloer - vi må tenke helhetlig og ha god oversikt i organisasjonen.

Hva har Digitaliseringsrådet med meg å gjøre?

Digitaliseringsrådet skal:
• Gi råd om strategi, prosjekter og tiltak til rådmannens ledergruppe
• Følge opp prosjekter, og gevinstrealisering i digitaliseringsprogrammet
• Samle inn prosjektforslag/ønsker og tilrå nye prosjekter inn i digitaliseringsprogrammet
 
Det innebærer at dersom tjenesteområdene ønsker å anskaffe nye programmer eller applikasjoner, må dette tas opp i digitaliseringsrådet først. 

Hvem sitter i Digitaliseringsrådet?

Digitaliseringsrådet skal bestå av representanter utpekt fra alle tjenesteområder i kommunen.
 
Representanten skal:
• Evne til å se helhetlig på kommunen
• Kjenne godt til behov og muligheter i egen organisasjon
• Kjenne til andre områders behov og muligheter vurdert opp mot egen organisasjon
• Utfordre andre områder når det gjelder interne tjenesteleveranser til eget tjeneste område.
• Utfordre eget område når det gjelder interne tjenesteleveranser til andre tjenesteområder
 

Organisering
Eier:
Rådmann Bjørn-Atle Hansen

Leder:
Kommunalleder samfunnsutvikling                 Oddvar Konst
Medlemmer:
Leder IKT                                                         Kjell Magne Gabrielsen
Leder Personal                                                Hanne Molberg
Rådgiver O/K                                                   Anita Alice Jensen
Virksomhetsleder H/S                                      Siw Anita Sletten
Prosjektleder H/S                                             Hege Stenbakk
Fagansvarlig Geodata                                      Roy Knutsen
Leder PPT                                                        Linda Heitmann
Kommunikasjonsrådgiver                                 Astrid Krogh