Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass. Det er kun ved måling av radon man vet hvilket radonnivå det er. Radonmåling kan gjennomføres enten med sporfilmer eller med et elektronisk måleapparat, fremgangsmåten er den samme.

Strålevernforskriften stiller krav med grenser for radon i utleieboliger, skoler og barnehager. For private boliger er det ikke krav, men det anbefales at det gjøres radonmålinger for å finne ut om boligen har et radonproblem. 

Hvordan gjennomføres radonmåling i boliger? 

 • Alta kommune har ingen avtaler med konkrete radonfirma for radonmålinger ved private boliger, den enkelte må derfor selv ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Undersøk gjerne med flere for å sammenligne blant annet pris. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. Direktoratet for atomsikkerhet og beredskap (DSA) viser på sine nettsider til at bransjeforeningen Norsk Radonforening har en oversikt over medlemmer på sine hjemmesider, men det finnes også andre firmaer. DSA fører ingen godkjenning og anbefaler ikke et firma fremfor andre. 
 • Du trenger ikke ha et firma til å plassere ut måleutstyret hos deg, det gjør du selv. Følg veiledningen som skal følge med måleutstyret. 
 • Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme. 
 • Undersøk om målingene følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger. Du kan stille følgende kontrollspørsmål som du bør få ja på: 
  • Tilbyr dere radonmålinger som følger DSAs måleprosedyre for radon i boliger? 
  • Tilbyr dere langtidsmålinger over minst to måneder? 
  • Følger det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset? 
  • Selger dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte? 
  • Benytter dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale sammenligningsmålinger? 
  • Vil jeg motta en målerapport etter avsluttet måling? 


Radon og helserisiko: 
I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. 
Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.
Risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. 
For å redusere risikoen i eksisterende bygg kan man gjøre radonreduserende tiltak 


Grenseverdier og tiltaksverdier for radon 

 • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) 
 • Grenseverdi på 200  Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter
   

Tiltak mot radon i inneluft 
Tiltaket må rettes mot kilden til radonproblemet for å hindre at radon trenger inn i bygget. Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best, må vurderes i det enkelte tilfellet. 

Det er tre hovedtyper av tiltak: 

 • Trykkredusering/ventilering av grunnen 
 • Tetting mot grunnen 
 • Ventilasjon 
   

Oversikt over anbefalinger og krav til radonmålinger og grenseverdier for radon: 

Egen bolig: Anbefaling om å gjennomføre radonmålinger 

 • Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået 
 • Radonnivået bør ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³

Utleiebolig: Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået ved utleieboliger. 

 • Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Radonkravene gjelder alle typer utleieboliger: de som leies ut til det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig 
 • Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften. 
 • I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m³, enten det er 150, 400 eller 2000 Bq/m³, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.
 • Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført i boligen, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m³. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. 

​Skoler og barnehager: Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. 

 • For å finnne radonnivåene i en skole eller barnehage, må ansvarlig for bygget eller ansvarlig for daglig drift sørge for at det blie utført en radonmåling av oppholdsrom 
 • Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.
 • I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom målingene viser radonnivåer høyere enn 100 Bq/m³, enten det er 150, 400 eller 2000 Bq/m³, må du sørge for at det blir gjort tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.
 • Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m³. 
 • Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. 
 • Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager skal følges

Arbeidsplasser: Radon på arbeidsplasser er omfattet av arbeidsmiljølovgivningen. Utfyllende informasjon finnes på Arbeidstilsynets nettsider 
 

Utfyllende informasjon om radon: 
Direktoratet for atomsikkerhet og beredskap
Generell informasjon om radon fra Alta kommune