For tredje gang starter nye studenter i utdanningen Demensomsorg og alderspsykiatri i regi av Fagskolen Aldring og helse, med studiested i Alta. Det er kommunenes særlige behov og fokus på kompetanse i demensomsorgen og til eldre med psykiske sykdommer som ligger til grunn for samarbeidet med Nasjonalt senter for Aldring og helse.

I uke 35 deltok 17 studenter på første samling som er lagt til undervisningslokaler på Alta helsesenter. Det er et deltidsstudium over en toårs periode. Tilbudet har èn ukesamling i semesteret. Læringsgrupper og nettlæring er ellers sentrale arbeidsmåter.

Studentene har praksis på egen arbeidsplass, fordelt jevnlig gjennom hele studieperioden. Praksisopplegget foregår i nært samarbeid med studentens arbeidsplass og Alta er vertskommune for de fysiske samlingene.

Det har pågått et formalisert utdanningssamarbeid med Aldring og helse i Finnmark fra 2015, der 55 helsefagarbeidere har fått sin fagskolegrad. 40 av disse er rekruttert som ansatte fra aktuelle tjenestesteder i Alta kommune og flere stiller nå opp som praksiskontakter for de nye studentene