Det er satt av areal til sjørettet næring på Kvenviknes i kommuneplanens arealdel. Området er tiltenkt virksomheter med behov for tilgang til sjø/kai.

Før prosessen med detaljregulering starter opp ønsker Alta kommune å sikre adkomst til området og har i den forbindelse engasjert Multiconsult til å gjennomføre grunnundersøkelser langs eksisterende- og alternativ adkomstvei. Det pågår derfor i disse dager en del aktivitet langs Kvenvikveien med borerigg.

Kartskisse over borepunkter

Link til kommunekart finner du her Kvenviknes industriområdet

Artikkelbilde.jpg

Arbeidet digitaliseres.

 

Borebok.jpg

Samtidig registreres type grunnmasser og dybde i Borebok.