Her er en oppsummering av flertallspunkter som er oversendt administrasjonen for videre oppfølging. Flere av punktene har et bredt flertall i tverrpolitisk skoleutvalg, og noen punkter har et varierende flertall. Dette fremgår av notatet. Det har vært et mål å finne et bredest mulig flertall og det har skoleutvalget oppnådd for flere av punktene. 

Noen partier ønsker å drøfte et par av punktene og kan tiltre de senere om de ønsker det, andre ønsker ikke ta stilling til dette nå eller har en annet mening. Oppsummert er det flertall for punktene som er innsendt.

Her kan du lese utredningen som er lagt frem av administrasjonen

Dette er oversendt administrasjonen

Følgende punkter er alle partier enige i:

  • Ingen skoler i Alta legges ned denne perioden.
  • Kommunestyret skal vedta en modell som det skal jobbes videre med. Investeringsrammen fremgår av partienes budsjettforslag.

Del 1. Sentral-Alta skal ha følgende skoler:

Kaiskuru: 1-7 skole med spesialrom.
Saga: 2 paralleller 1-7 skole. Det bygges ut en parallell.

Følgende punkter er alle partier, unntatt Venstre, enige i:
 
Komsa: Det bygges 3 paralleller og klasserom til de samiske klassene. 
Gakori: 3 paralleller, Ombygges og utvides med 1 parallell. 
 

Øvrige punkter er det varierende flertall for og kan tiltres av flere dersom de ønsker det etter drøftinger i partiene.


Aronnes: 1 parallell ell 1-4, som i dag.
Øvre Alta: 1 parallell 1-7, som i dag.
Elvebakken: 1 parallell som i dag. 
Tverrelvdalen og Rafsbotn: Skolene videreføres.
Distriktsskolene: Rafsbotn, Leirbotn, Kvalfjord og Talvik berøres ikke av dette vedtaket.
 
Del 2. Sentral Alta. Elvebakken skole og Aronnes skole.
Det fremmes en sak for skolene Elvebakken og Aronnes i forkant av budsjett behandlingen i 2023 alternativt i 2024 (dersom del 1 kommer sent i gang). Saken skal avklare fremtidig struktur for elevene som sokner til Elvebakken skole. Ut fra hvor elevene bor kan nærskolen bli Kaiskuru, Komsa eller ny eller utvidet Aronnes skole.
Disse forutsetningene skal ligge til grunn ved dimensjonering av ombygget Gakori skole og ny Komsa skole. 


Føringer for videre planlegging og implementering av skolemodellen:

  • Nærskole-prinsippet skal ivaretas. Her kommer en presisering.
  • Når det er elever til en egen fullverdig parallell for samisk så skal dette være på plass. Det skal i prosjekteringen av den nye skolen på Komsa, legges inn skisse for en ekstra parallell.
  • Flere må gis mulighet til bolig i de bydelene de ønsker å bo. Bydelene som får endret skolemønster skal styrkes med boligtomter ved at offentlige arealer ved Bossekop og dagens Komsa skole omreguleres til boligområder. Administrasjonen bes igangsettes omreguleringsarbeid fra offentlig formål til bolig. Omreguleringsprosessen skal gi eneboligtomter, rekkehus, boligblokker og opparbeidede lekeområder.
  • Idrettsarealene ved Bossekop skole flyttes i dialog med BUL til Breverud. Kommer en presisering.
  • Det skal opprettes en byggekomite for skolebygg-investeringene. Fra politisk skal det oppnevnes representanter fra posisjon og opposisjon. Utgår fra formannskapet og inngår i ordinære møter.
  • I neste økonomiplanperiode skal det legges inn økt ramme for vedlikehold av skolebygg.
  • Tverrpolitisk skoleutvalg ber om en sak til kommunestyret der kostnadsoverslag for å ruste opp skolene som ikke berøres av dette vedtaket belyses. Saken skal vise kostnader med oppgradering til dagens standard.

 
Tverrpolitisk skoleutvalg ber administrasjonen fremme en sak som ivaretar de politiske føringene i modellen med en plan for prosessen og for involvering av de som blir berørt.