Bestillingen

1. Renovering av Elvebakken, Komsa og Bossekop skole
Det bestilles ei ekstern utredning i forhold til kostnader ved renovering av disse skolene opp til dagens standard og krav for skolebygg (tek17). Dette for å få avklart alternativkostnadene når det gjelder investering i bygg.
 
2. Alta øst
Kaiskuru nærmiljøsenter
 • Kostnadsestimat på en utbygging av 2-3 spesialrom
 • Kostnadsestimat for utbygging til en to-parallell skole
Saga skole
 • Kostnadsestimat for utbygging av 1 parallell
 • Kostnadsestimat for utbygging av 2 paralleller

3. Sentrumsområdet

 • Kostnadsestimat på bygging av ny sentrumsskole på Komsa med 4 paralleller
 • Utrede Aronnes som tomtealternativ

4. Alta vest

 • Kostnadsestimat ombygging, samt utbygging av Gakori skole

5. Annet

 • Skoleadministrasjonen vurderer opptaksområder tilpasset ny struktur
 • Skoleadministrasjonen vurderer pedagogiske driftskostnader ved gammel og ny struktur
 • Utarbeide kostnader for bygningsdrift ved gammel og ny struktur
 • Tas takst av frigjorte skolebygg og arealer

 

Utredningen

 • Utredningen har tatt for seg de seks skolene i «sentral-Alta»
 • Til utredningsarbeidet har man engasjert Rambøll til å gjennomføre en tilstandsvurdering og kostnadsvurdering av renovering av Bossekop, Komsa og Elvebakken.
 • Verte Landskap og Arkitektur har sett på mulighetene og kostnadene ved ombygging og tilbygg av Gakori, Kaiskuru og Saga skole.
 • WSP har gjennom sin rolle i prosjektet Ny sentrumsskole i Alta jobbet fram et kostnadsoverslag på en ny skole på fire paralleller. Dette kostnadsoverslaget ble laget i 2018, og er justert i forhold til dagens pris.
 • Oppvekstsadministrasjonen har utredet ny skolestruktur. Denne utredningen framkommer i vedlegg “Framtidig og helhetlig skolestruktur i Alta kommune”.
 • Avdeling for samfunnsutvikling (ASU) har sett på hvilke konsekvenser de ulike tiltakene ved skolene vil utløse i form av reguleringsarbeider.
 • Det er gjort en vurdering av kostnader forbundet til en oppgradering av dagens struktur. Disse kostnadene synliggjør etterslepet på eksisterende skoler, men tar ikke for seg omfanget av ombygging som må gjennomføres for at arealene skal møte framtidens krav til undervisningslokaler

Anbefaling fra det administrative skoleutvalget:

1. Det anbefales ikke å gå i gang med rehabilitering av Bossekop, Komsa og Elvebakken skoler – disse skolene foreslås nedlagt.

2. Etablering av ny struktur gjennomføres i to faser – fase en:

a. Det bygges en ny 4 parallell sentrumsskole på kommunal tomt på Komsa, hvor en parallell er samisk linje. Inneholder også ny skolebase.

b. Kaiskuru skole bygges ut til en fullverdig 1 – 7 skole med en parallell og spesialrom

c. Saga skole bygges ut til en 2 parallell skole

d. Elvebakken skole legges ned når disse utbyggingene er gjennomført. Alle de tre byggeprosjektene må stå ferdig samtidig.

3. Fase to:

a. Gakori skole bygges om, og utbygges til en tre parallell skole

b. I utbyggingsperioden kan Bossekop skole fungere som midlertidig skolebygg (for å unngå store rigg kostnader)

4. Andre forhold

a. Nybygg og utvidelser av de skoler som er nevnt ovenfor må ha en kapasitet som gjør at vi i fremtiden har en viss fleksibilitet i forhold til svingninger i elevtallet. Det vil si at det ikke er  noe mål å kun dekke dagens behov.

b. Beslutning om hva som skal skje med øvre Alta skole kan utsettes til Gakori skole er ferdig utbygd. Denne skolen vil da ha kapasitet til å ta elevene fra blant annet Øvre Alta.

c. Beslutningen om hva som skal skje med Aronnes skole kan også utsettes. Det er en 1-4 skole som allerede er full, samt at det vil komme boligbygging i området. Det finnes flere løsninger på denne utfordringen i forhold til kretsgrenser til ny Komsa skole og Gakori skole.

Gjennom disse anbefalingene vil vi få skoler som tilfredsstiller dagens krav til bygningskvalitet og læringsmiljø. Vi får noen færre- og litt større skoler, samtidig som det vil være skoler i de største boligområdene, det vil si at den desentraliserte skolestrukturen til en viss grad opprettholdes

Les hele utredningen her

Tverrpolitisk skoleutvalg - flertallspunkter

29. november var tverrpolitisk skoleutvalg samlet og gikk igjennom partienes innspill og avklarte standpunkt til innholdet i skoleutredningen som ble lagt frem av administrasjonen i forrige møte.

Her er en oppsummering av flertallspunkter som er oversendt administrasjonen for videre oppfølging. Flere av punktene har et bredt flertall i tverrpolitisk skoleutvalg, og noen punkter har et varierende flertall. Dette fremgår av notatet. Det har vært et mål å finne et bredest mulig flertall og det har skoleutvalget oppnådd for flere av punktene. 

Noen partier ønsker å drøfte et par av punktene og kan tiltre de senere om de ønsker det, andre ønsker ikke ta stilling til dette nå eller har en annet mening. Oppsummert er det flertall for punktene som er innsendt.


Følgende punkter er alle partier, unntatt Venstre, enige i:

Ingen skoler i Alta legges ned denne perioden.
Kommunestyret skal vedta en modell som det skal jobbes videre med. Investeringsrammen fremgår av  partienes budsjettforslag.

Del 1. Sentral-Alta skal ha følgende skoler:
 
Komsa: Det bygges 3 paralleller og klasserom til de samiske klassene. 
Gakori: 3 paralleller, Ombygges og utvides med 1 parallell. 
Kaiskuru: 1-7 skole med spesialrom.
Saga: 2 paralleller 1-7 skole. Det bygges ut en parallell.

Øvrige punkter er det varierende flertall for og kan tiltres av flere dersom de ønsker det etter drøftinger i partiene.


Aronnes: 1 parallell ell 1-4, som i dag.
Øvre Alta: 1 parallell 1-7, som i dag.
Elvebakken: 1 parallell som i dag. 
Tverrelvdalen og Rafsbotn: Skolene videreføres.
Distriktsskolene: Rafsbotn, Leirbotn, Kvalfjord og Talvik berøres ikke av dette vedtaket.
 
Del 2. Sentral Alta. Elvebakken skole og Aronnes skole.


Det fremmes en sak for skolene Elvebakken og Aronnes i forkant av budsjett behandlingen i 2023 alternativt i 2024 (dersom del 1 kommer sent i gang). Saken skal avklare fremtidig struktur for elevene som sokner til Elvebakken skole. Ut fra hvor elevene bor kan nærskolen bli Kaiskuru, Komsa eller ny eller utvidet Aronnes skole.
Disse forutsetningene skal ligge til grunn ved dimensjonering av ombygget Gakori skole og ny Komsa skole. 


Føringer for videre planlegging og implementering av skolemodellen:

 • Nærskole-prinsippet skal ivaretas. Her kommer en presisering.
 • Når det er elever til en egen fullverdig parallell for samisk så skal dette være på plass. Det skal i prosjekteringen av den nye skolen på Komsa, legges inn skisse for en ekstra parallell.
 • Flere må gis mulighet til bolig i de bydelene de ønsker å bo. Bydelene som får endret skolemønster skal styrkes med boligtomter ved at offentlige arealer ved Bossekop og dagens Komsa skole omreguleres til boligområder. Administrasjonen bes igangsettes omreguleringsarbeid fra offentlig formål til bolig. Omreguleringsprosessen skal gi eneboligtomter, rekkehus, boligblokker og opparbeidede lekeområder.
 • Idrettsarealene ved Bossekop skole flyttes i dialog med BUL til Breverud. Kommer en presisering.
 • Det skal opprettes en byggekomite for skolebygg-investeringene. Fra politisk skal det oppnevnes representanter fra posisjon og opposisjon. Utgår fra formannskapet og inngår i ordinære møter.
 • I neste økonomiplanperiode skal det legges inn økt ramme for vedlikehold av skolebygg.
 • Tverrpolitisk skoleutvalg ber om en sak til kommunestyret der kostnadsoverslag for å ruste opp skolene som ikke berøres av dette vedtaket belyses. Saken skal vise kostnader med oppgradering til dagens standard.

 
Tverrpolitisk skoleutvalg ber administrasjonen fremme en sak som ivaretar de politiske føringene i modellen med en plan for prosessen og for involvering av de som blir berørt.

Dette skjer nå

I oktober la Rådmannen frem administrasjonens forslag til ny helhetlig skolestruktur for tverrpolitisk skoleutvalg.

17. november var et utvida kommunestyre invitert til informasjonsmøte der utredningen ble lagt frem.

Tverrpolitisk skoleutvalg hadde møte 29. november 2022

Tverrpolitisk skoleutvalg har overlevert flertallspunkter til administrasjonen, som danner grunnlag for en sak som legges frem for kommunestyret, som gjør vedtak i saken.

Dagens skolestruktur

– Det er cirka 2.550 elever fordelt på 15 grunnskoler og voksenopplæring, samt en privat kristen grunnskole og en Montessoriskole.
– Fem av kommunens grunnskoler regnes som distriktsskoler. I sentral-Alta er det 10 grunnskoler der elevtallet varierer fra 81 til 445 elever.
– Byggenes utforming, størrelse, uteområder, beliggenhet, energibruk og kapasitet er svært variert. Felles for mange av byggene er at de er basert på fortidens og ikke fremtides krav.