Regnskapsrapport tredje kvartal 2022 for Alta kommune viser at kommunen kan styre mot et merforbruk på rundt 10 millioner i 2022.

Les 3. kvartalsrapport her

Rådmannen skriver i sin innledning at det fortsatt er usikkert om kommunene vil få refusjon for alle koronarelaterte utgifter. Dette vil bli klart i løpet av november. 

– I regnskapsrapporten forutsetter rådmannen at vi vil få refundert alle koronakostnader, som er på 34 millioner kroner.

Minimal interesse for å kjøpe kvoter/biomasse

Alta kommune har for 2022 budsjettert med 31,2 millioner fra havbruksfondet og produksjonsavgift. Etter at auksjonsrunden nå er avsluttet, viser det seg at det var minimal interesse fra oppdrettsselskapene for å kjøpe kvoter/økt biomasse. Dette medfører at det budsjetterte bidraget fra havbruksfondet ikke vil komme. Alta kommune har foreløpig ikke mottatt informasjon om hva vårt beløp vil bli. Her ligger det en stor usikkerhet. 

– Basert på det vi vet om auksjonen i år er det sannsynlig at vi i sum får et sted mellom 5 og 10 millioner mindre enn det vi har budsjettert. 

Melder om merforbruk

  • Oppvekst og kultur melder om et merforbruk på 23,8 millioner. Inkludert i dette tallet er et merforbruk på 10,4 millioner ved Alta integrerings og kompetansesenter. Dette merforbruket vil bli dekt av økte integreringsinntekter, og tas i budreg. 2/2022.
  • Helse og sosial melder om et merforbruk på 57 millioner. Mangelen på arbeidskraft gjør store utslag for Helse og sosial. Mangelen fører til stort forbruk av bemanningsbyrå og overtid. Tjenesteområdet har iverksatt noen prosesser, som på sikt kan gi innsparing på drift.

Rådmannen skriver avslutningsvis at:

– Med den usikre situasjonen i verden, innstramninger i nasjonaløkonomien, og rente og prisoppgang, kan det bli vanskelig å komme i økonomisk balanse ved regnskapsavslutningen. Det er likevel fortsatt et mål å komme ut av dette året i tilnærmet balanse.

2. kvartalsrapport 2022