Dokumenter

Alta kommunestyre har i møte den 13.05.22. vedtatt følgende reguleringsplan (detaljregulering), jf. plan- og bygningslovens § 12-12: detaljregulering for Ressebakken boligområde, Talvik (planid. 20140009). Les sakens dokumenter under:

Møteprotokoll Kommunestyret 13.05.22.pdf

Administrasjonens saksutredning.pdf

Plankart.pdf

Bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse med vedlegg 1-3.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 4.pdf

Planbeskrivelsens vedlegg 5.pdf

Revidert geoteknisk rapport.pdf

Skisser med forslag til tomteavkjørsler.pdf

 

Klageadgang

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen. Kommunens vedtak kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen 3 uker fra kunngjøring. Klager framsettes skriftlig til Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 784 55150 eller e-post reidar.olsen@alta.kommune.no