Med hjemmel i PBL § 4-1 samt Forskrift om konsekvensutredninger § 16, har Planutvalget i møte den 02.06.22 fastsatt planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for utvidelse av Jordfallet massetak og Raipas steinuttak, datert 20.05.22.

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til planlegger Reidar Olsen på telefon 784 55150 eller e-post reidar.olsen@alta.kommune.no

Les saksdokumentene her:

Saksfremlegg Planutvalg.pdf

Protokollutdrag Planutvalg.pdf

Planprogram.pdf