Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtak om endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt

Saken er behandlet etter delegert myndighet fra Planutvalget.

Tiltakshaver har søkt om endringer i detaljreguleringen for felt BK2, tomannsbolig, med ønske om å åpne opp for flatt tak på tomannsboligen og en presisering av krav til uteoppholdsareal og parkering for sekundærbolig. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes deler av søknad om endring etter forenklet prosess av detaljreguleringsplan for Tøllefsvei boligfelt.

Endringen omfatter følgende bestemmelser:
Tilføying av bestemmelse 4.2.2 BK2 h) «For bolig med sekundærleilighet gjelder i tillegg min. 50 m2 uteoppholdsareal og 1 p-plass for m2 –BRA ≤ 60 eller 2 p-plasser for > 60».

Tilføying av retningslinje til §4.2.2 a) at «Med tomannsbolig menes frittliggende bygning, og ikke sammenbygde eller sammenkjedede småhus.»

Vedtak

Melding om delegert vedtak-Endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt.

Klagerett
Dette vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samsvar med
forvaltningslovens § 27. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort
kjent. Klagen sendes til Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta.
Planutvalget vil behandle klagen før oversendelse til klageinstansen.
Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller
klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Vedtak om endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt