Bostedskommune kan etter søknad gi parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:

  • Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i forbindelse med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
  • Passasjerer som har særlig behov for parkeringslettelse i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Dette følger av Forskrift om parkering for forflytningshemmede § 2.

Generell informasjon

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer med vesentlig nedsatt forflytningsevne som har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For å få en slik tillatelse innvilget er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves og at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig nok til å dekke behovet til søkeren. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Eventuelle problemer med å bære vektlegges i svært liten grad.

Forflytningshemmede som ikke kjører selv skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal føreren av bilen flytte denne til en ordinær parkeringsplass. Til dette er det ikke nødvendig med parkeringstillatelse. Trenger den som transporteres assistanse og ikke kan forlates alene så kan parkeringstillatelse innvilges. Dette må i så fall fremkomme av legeerklæringen.

Hva gjør kommunen

Søknaden behandles av en nemd bestående av kommunelege, 1 representant for forflytningshemmede og 1 representant fra parkeringskontoret.

Nemda har møter ca 5 ganger i året. Parkeringskort innvilges normalt for 2-5 år. Ved innvilgelse av søknad vil søker bli informert pr. post og kortet hentes på parkeringskontoret ved personlig oppmøte.

Med gyldig parkeringskort har man adgang til å parkere kjøretøy:

på reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.
på offentlig regulerte avgiftsplasser, avgiftsfritt og utover makstid

Hvordan søke tjenesten


Det søkes elektronisk på skjema "Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede"

Nødvendige vedlegg:

I søknadsskjemaet skal du få frem klare opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Du må her beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på de stedene du besøker ofte ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet finner du ulike forhold som du må svare på. Vi anbefaler du at fyller ut dette skjemaet så utfyllende og nøye som mulig slik at vi kan få et godt bilde av behovet ditt. Ved ufullstendige søknader vil søknaden avslås og bli sendt i retur med krav om bedre utfyllelse.

Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen av søknaden. Denne må være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose og gangdistanse med og uten hjelpemidler som må være begrunnet av legen. Hvis du bruker hjelpemidler må dette også komme frem i legeerklæringen.
Vi gjør oppmerksom på at om nødvendig vil vi innhente ekstra informasjon for å kunne behandle søknaden.

Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert.

Søknaden returneres ved manglende opplysninger.

Fornyelse av parkeringskort

Ved utløp av eksisterende kort må det søkes på nytt med legeerklæring og søknadsskjema.

Klageadgang

Dersom kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket.
Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket, dvs. Parkeringskontoret. I klagen skal det angis årsaken til anken, samt en begrunnelse. Parkeringskontoret eller Servicekontoret vil kunne gi deg veiledning i utfylling av klage.

Klageinstansen er kommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal Parkeringskontoret vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, blir saken sendt til klagenemnda.

Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er truffet av kommunens klagenemnd.