Arbeidet med å utarbeide en egen temaplan for Leve hele livet startet i mars 2021. Det har vært gjennomført både spørreundersøkelse, folkemøte og internt ansattmøte for å få innspill til mål og tiltak.

I tillegg har kommunen deltatt på nettverksmøter og dialogmøter om Leve hele livet-reformen i regi av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Kommunen har også blitt medlem i nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Til sammen har dette bidratt til gode innspill og tips til planarbeidet.

Les hele temaplanen her

Temaplanen vil synliggjøre tiltak som kan bidra til å styrke Alta som et aldersvennlig samfunn slik at våre innbyggere får mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Målet med temaplanen har vært å finne kostnadseffektive tiltak som kan bidra til å løse kommunens behov, og som i stor grad lar seg realisere innen dagens økonomiske rammer. For å lykkes må vi få til mobilisering av alle samfunnets ressurser, statlige og kommunale aktører, frivillige lag og organisasjoner og næringsliv.

Dette er «Leve hele livet»

I 2018 la regjeringen fram stortingsmelding 15 «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre».

Reformen har fem innsatsområder:

 • Et aldersvennlig Norge
 • Aktivitet og fellesskap
 • Mat og måltider
 • Helsehjelp
 • Sammenheng i tjenestene

Målet med reformen er at den skal bidra til:

 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb

Målgruppen er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Dette er en målgruppe med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige.
Reformperioden var opprinnelig satt til 2019 – 2023, men ble i 2021 vedtatt forlenget ut 2024.

Utdrag fra handlinsplanen for perioden 2023-2026

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til et aldersvennlig Alta, med hovedmål at våre innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig. For å lykkes med dette må vi iverksette tiltak som bidrar til at den enkelte innbygger planlegger for egen alderdom:

 • tilrettelegger egen bolig
 • investerer i venner og sosiale nettverk
 • opprettholder best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv

Tilrettelegge egen bolig

Mål: Innbyggere i Alta er gode til å planlegge og tilrettelegge egen bosituasjon.

Tiltak:

 • Boligservicekontoret - informasjon, råd og veiledning om fremtidig bosituasjon
 • Opprette helsestasjon for eldre - tilbud om hjemmebesøk til alle over 80 år
 • Vaktmestertjeneste for eldre - i privat regi
 • Smarthuset - mer synlig og tilgjengelig

Investere i venner og sosiale nettverk

Mål: Aktive eldre som investerer tid og ressurser på venner og sosialt nettverk.

Tiltak: 

 • Frivilligkoordinator - ny stilling fra og med 2024
 • Alta Frivilligbørs - etablere et årlig arrangement
 • Forenkle og digitalisere frivilligarbeidet
 • Folkemøter
 • Implementere prosjekt Alta-ressursen/seniorressursen

Opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv

Mål: Alta-samfunnet er tilrettelagt for at eldre kan leve et aktivt liv

Tiltak:

 • Flere aldersvennlige turbenker rundt om i kommunen
 • Et universellt utformet Alta
 • Videreføre og utvide Sterk og Stødig-tilbudet
 • Videreføre stilling som klinisk ernæringsfysiolog når prosjektperioden er over
 • Videreføre tiltaket «Kveldsmat i lag» når tilskuddsperioden er over

Flere tiltak finner du i temaplanen

Informasjon

Kommunen må jobbe aktivt for å følge opp, synliggjøre og informere om tiltakene i Leve hele livet i Alta. På kommunens hjemmeside er det opprettet en egen fane som heter «informasjon for eldre». Tjenesteområdene oppfordres til å aktivt bruke hjemmesiden for å informere om relevante tilbud/tiltak for målgruppen.

Tiltak: Kommunikasjonsplan for Leve hele livet