Snøskred

Snøskredvarslingen utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde. Varsel utarbeides i perioden 1. desember til 31. mai, skriver varsling.no

Visjonen er et samfunn med aktivt friluftsliv og god trafikkavvikling uten snøskredulykker. Skredvarslet er et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuell skredfare og skredproblem, men varselet er ikke en fasit. Snøforhold og terreng varierer svært mye lokalt og alt snødekt terreng er i utgangspunktet skredutsatt. Graden av risiko for snøskred er bestemt av vær- og snøforholdene, terrenget, de påkjenningene som påføres snødekket og eksponeringstiden. Du tilpasser egen risiko i skredutsatt terreng ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

Her finner du snøskredvarsling for hele Norge

Flom- og jordskredvarsling

Hold deg oppdatert for å være i forkant av en eventuell flom.

Flom- og jordskredvarslene er basert på en firetrinns aktsomhetsnivåskala (grønt, gult, oransje, rødt), for hele landet. Aktsomhetsnivået sier noe om hvilken grad av aktsomhet eller oppmerksom­het varselmottaker bør ha og hvilke tiltak man kan gjøre for å forebygge skader.

Flom- og jordskredvarsling for hele Norge

Dette kan du gjøre for å være forberedt før en flom:

Sikre og fjern løse gjenstander

 • Flyttbare gjenstander som campingvogner, båter og annet som blir lagret i hagen eller på utsatte steder, bør sikres eller flyttes. Slike ting er gjerne verdifulle.
 • Utsatte steder kan være i nærheten av elver, innsjøer og bekker. Forbered deg på å måtte flytte dem på et mindre utsatt område.
 • Løse gjenstander er for eksempel møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet og være en fare for andre.
 • Løse gjenstander kan gjøre stor skade på broer og bygninger hvis de følger med vassdraget nedover.

Rydd og rens

 • Tenk forebygging og utnytt tiden før vannet kommer. Du kan avgrense skadene på egen eiendom. Sørg for ar det ikke ligger hageavfall, sand, grus, snø, is eller gjenstander som hindrer vannet i å renne fritt i avløp og mindre bekker.
 • Alle kan bidra til at bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne og ikke går tett. Flytt gjenstander til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 • Adopter en kum, en rist eller en bekk i nærheten av hvor du bor. Med dette kan du bidra til å redusere skader på din og naboene sine eiendom.

Kjeller, garasje og hus

 • Er det fare for vann kan komme inn i kjeller, garasje eller første etasje, bør du flytte gjenstandene opp fra gulvet eller til et annet sted.
 • Sjekk at vinduer og dører er godt lukka igjen, spesielt i kjelleren. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som er oversvømt.
 • Forbered deg på å eventuelt skaffe deg en pumpe. 
 • Husk at selv en mindre bekk kan bli oversvømt om vi får en stor vårflom.

Ikke oppsøk fare

 • Unngå å oppholde deg nær elver og bekker med stor vannføring. 
 • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
 • Ikke kjør båter i elver med stor vannføring. Du kan støte på trær, rundballer og løse gjenstander som har blitt tatt av flomvannet.
 • Unngå å kjøre bil når du ikke trenger det i områder med rødt og oransje varsel. Veier kan stenges på grunn av flom og jordskred.
 • Hold deg unna bratte skråninger med løse masser, og elver og bekker med stor vannføring. Det kan komme jordskred langs elve- og bekkeløp.

Rundballer

 • Bønder oppfordres til å tidlig flytte rundballer bort fra områder som kan oversvømmes.

Sørg for din egen beredskap
Husk at du har et eget ansvar for å sikre deg ved utfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veier og liknende som kan forekomme ved flom og skredhendelser.

Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Mer om egenberedskap.

Hold deg oppdatert og søk informasjon

 • Følg med på oppdaterte informasjon og NVEs vårflomanalyser på varsom.no (varslingsportal om naturfare) og værtjenesten yr.no.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter (kommune og Fylkesmannen). Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • For info om stengte veier, ring vegtrafikksentralen på telefon 175 eller se trafikkmeldinger i kart.

Få hjelp
Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt.

Kommunen, Fylkesmannen og nødetatene er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser, og eventuelle fysiske tiltak.