Revidert planprogram med tilhørende silingsrapport er også lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 07.06.–12.07. på rådhuset og på biblioteket i Alta. I forbindelse med høringen blir det arrangert et åpent orienteringsmøte på Eiby samfunnshus onsdag 15. juni kl. 18.30.  Det blir også åpen kontordag påfølgende dag, 16. juni kl. 09:00-12:30 i Statens vegvesen sine lokaler i Markveien 49A. Registrering av avtaler til kontordagen gjøres ved å ta kontakt med prosjektleder fortrinnsvis i forbindelse med orienteringsmøtet den 15. juni.

Innspill og merknader til revidert planprogram skal være skriftlige, merkes sak 20/12365 og sendt innen 12. juli 2022 per e-post til: firmapost@vegvesen.no eller per brev til: Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til: Prosjektleder Knut Hågensen , tlf. 99242385, e-post knut.hagensen@vegvesen.no

Sakens dokumenter kan leses her:

Høring av revidert planprogram og silingsrapport - Detaljregulering E45 Øvre Alta-Kløfta.docx

Rev. planprogram_E45 Øvre Alta-Kløfta-070622.pdf

Silingsrapport_E45 Øvre Alta-Kløfta-070622.pdf

E45 Øvre Alta-Kløfta Innspill og kommentarer.pdf