Folkehelseinstituttet har i dag kunngjort en oppdatert informasjon om hvordan folkehelsa fordeler seg på ulike områder i kommunene. Dette gjøres gjennom en folkehelseprofil, som du kan lese i sin helhet her.

Årets tema er "God livskvalitet". Har man en god livskvalitet vil dette både fremme den enkeltes helse, sunne levevaner og samtidig styrke motstandskraft mot mulige belastninger som livet byr på. For å oppnå en god livskvalitet må grunnleggende forhold være på plass, som økonomi, boforhold og generell deltakelse i samfunnet. Dette kan gi deg glede, mening i tilværelsen og bidra til både engasjement og tilfredshet. 

Folkehelseinstituttet introduserer "Hverdagsgledens fem", som er:

  • å knytte bånd
  • å være oppmerksom
  • å være aktiv
  • å fortsette å lære
  • å gi

 

– «Hverdagsgledens fem» fremmer livskvalitet og psykisk helse og kan brukes av enkeltmennesker – men også i planarbeidet i kommunen hvor kommunen kan legge til rette for at innbyggerne kan bruke de fem grepene i hverdagslivet, understreker seniorforsker Ragnhild Bang Nes i en artikkel hos FHI.

Hverdagsgledens fem.jpg

Hvordan bruker kommunene folkehelseprofilene til FHI?

Profilene gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det lokale arbeidet med å bedre folkehelsen.

– Gjennom planarbeidet sitt kan kommunen bidra til god livskvalitet ved å legge til rette for en god oppvekst og gode levekår, og å gi tilgang til meningsfulle aktiviteter og fellesskap. I utformingen av kommunens tilbud og tjenester, kan et nyttig spørsmål være om alle kommunens innbyggere har mulighet til å oppleve «Hverdagsgledens fem», sier seniorrådgiver Maja Eilertsen hos FHI.

Slik er folkehelsa i Alta

Siste side i folkehelseprofilen viser hvordan Alta gjør det innenfor en rekke ulike indikatorer. Det positive er at Alta har veldig få som har vedvarende lavinntekt, vi har noe av verdens reneste drikkevann og god luftkvalitet rundt oss. Det er også færre tilfeller av tykktarmkreft hos befolkningen hos oss enn de vi sammenlikner oss med.

De røde lampene blinker derimot for områder som omhandler barn og unge. Vi har enda for lav gjennomføring av videregående utdanning (elever dropper ut av skolen), ungdommene trener langt sjeldnere og er mindre fysisk aktive enn ungdommer ellers i landet, færre blant de unge er fornøyd med helsa si og flere i alle aldre har muskel og skjelettplager.

Alta kommune vil i løpet av den neste måneden få utarbeidet en konkret årsoversikt for fokusområdene innen folkehelse for Alta.

Komsatoppen.jpg