Dette har Alta kommune gjort for å redusere utslipp:

Til tross for at utslippene fra biltrafikken gikk ned fra 2018 til 2019 var det dessverre en liten økning totalt sett i utslippet i Altasamfunnet. Blant annet gikk utslipp fra cruiseskip opp med 1.000 tonn CO2. Også lufttransporten gikk opp, de med 600 tonn CO2. 

Det er vanskelig å være bastant når man skal påpeke årsaker til nedgang i utslipp, men Alta kommune har satt i gang en rekke tiltak over flere år som man nå kan se resultater av.

Redusere transportbehovet:

 • Ny arealplan med fortettingskart og boligprogram

Tilrettelegge for gående og syklende:

 • Gjøre det enklere for innbyggere å reise klimavennlig
  • Snarveier og sikker sykkelparkering
 • Styrke framkommelighet, trygghet og tilgjengelighet for gange og sykkel
  • Nye gang og sykkelveier ved Skillemo
 • Kampanjer og holdningsendring
  • Mobilitetsuka, miljøuka og utlån av el-sykler
  • Sykkelkurs 1-3 klassinger
  • Sykle til skolen kampanje vår og høst
  • Samarbeid med Bedriftsidretten – sykle til jobben

Styrke kollektivtransporten:

 • Jevnlig dialog med fylkeskommunen med tilbakemeldinger fra innbyggerne

Tilrettelegge for elbil:

 • Differensiere parkeringsavgifter på offentlige parkeringsplasser for å fremme klimavennlige kjøretøy
 • Anskaffe nullutslippskjøretøy til egen bruk
  • Gå foran med et godt eksempel

Har du innspill til kommunens klimaarbeid, så tar vi gjerne imot dine innspill. Disse sendes til epost: postmottak@alta.kommune.no

CO2 regnskap

I 2016 ble det vedtatt oppstart av en kommunedelplan for miljø, energi og klima. Et klimaregnskap for egen virksomhet ble derfor etablert.

Klimaregnskap for den kommunale driften 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften 2017

Klimaregnskap for den kommunale driften 2018

Klimaregnskap for den kommunale driften 2019