15 mars i år lanserte regjeringen den første samiske folkehelsemeldingen. Den fokuserer spesielt på samisk språk, kultur og samfunnsliv. Folkehelsemeldinger tar for seg hvordan helsa i hele den aktuelle befolkningen er utbredt, styrker og svakheter som en må være obs på.

Det har vært flere prosesser i forkant, med teamsmøter for kommunene i Finnmark, dialogmøter, osv. Men har dokumentet kommet frem med noe nytt av betydning som bør hensyntas? Hva sier egentlig meldingen om de ulike parameterne som skal måle helse? Er det ulikheter mellom den samiske delen og den ikke-samiske delen av befolkningen?

Alta har nesthøyest andel av personer med samisk bakgrunn, målt etter faktisk antall - i Norge. Alta kommune ønsker derfor å invitere til et åpent dialogmøte på Alta bibliotek mandag 27 mai kl 1800 - 1930. Møtet vil være åpent for alle som ønsker. Målet er å gå gjennom de viktigste elementene i Stortingsmeldingen på en ubyråkratisk og lett-forståelig måte. I tillegg ønsker vi innspill fra de fremmøtte om her er andre tema og variasjoner som bør komme tydeligere frem. Det kan være bekreftelse på funn som er gjort og det kan være eventuelle nye forhold og tema som ikke har blitt belyst. 

Opplever de av oss som har samisk tilknytning at det samiske perspektivet blir godt nok ivaretatt i Alta? Hva fungerer godt, og hva kan eventuelt bli bedre? Og på hvilken måte kan disse forholdene påvirke helsetilstanden vår?

Vi åpner også for at folk kan levere inn innspill via mail til folkehelsekoordinatoren, og alle som gir innspill blir behandlet anonymt.

Ønsker du å lese selve Stortingsmeldingen (Samisk folkehelsemelding) kan den lastes ned her.