A A A

Vi ser etter frivillige

Tur til Sautso

Det er lyst ut midler for aktiviteter som motvirker ensomhet og passivitet.

Tur til Sautso

Foto: Frivilligsentralen, Alta - fra seniortur til Sautso.

Det er nå tilgjengelige milder for motvirker at folk blir ensomme eller passive. Hele 22 % av befolkningen i Alta over 45 år bor i dag alene. Av de som er mellom 30-44 år angår dette nesten hvert femte individ - noe som utgjør ca 700 enkeltpersoner. Blant personer som er aleneboende er det høyere andeler som sliter med psykiske plager, har høyere forekomst av uførhet og flere er oftere uførepensjonister - enn de som ikke er aleneboende.

Helsedirektoratet har nå lyst ut over 18 millioner som man kan søke på for å lage aktiviserende tiltak for blant andre denne gruppen. Målet er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning - ved å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Det er ønskelig å treffe grupper i befolkningen som har høyere risiko for å havne i risikogruppene, fortrinnsvis seniorer og eldre. 

De som allerede tilbyr delvise tilbud innen kategoriene er også aktuelle som søkere om de ønsker å videreutvikle sine eksisterende tilbud.

Mer om krav kan lese på helsedirektoratets hjemmeside her. 

For å inspirere ytterligere tar vi med noen eksmpeler på hva andre steder har gjort tidligere:

* Frivilligsentral, eldresenter og frivillige gikk sammen om å utvikle en kulturell og sosial arena, "Seniorressurs Arendal".

* Prosjekt rettet mot hjemmeboende i kommunen - ved å tilby transport til ulike aktiviteter, "Helsefremmende eldre i Naustdal kommune".

* Ønske om å øke eldres deltakelse i frivillig arbeid, "Øke livsglede og inlkuderende fellesskap gjennom frivillig arbeid".

* Seniorer og eldre skal oppleve biblioteket som sitt naturlige møtested, " Seniormøteplass i Drammen".

* Trivsel og trygghet i bomljøene, torsdagstreff med sunn mat, kulturinnslag og temadiskusjoner arrangeres, samt stavgang og svømming, "Samfunnsaktive seniorer på Holmlia".

Alta kommune kan konsulteres om råd og bistand ved utarbeidelse av søknad. For evt spørsmål, vennligst kontakt folkehelsekoordinator i kommunen, Gjermund Abrahamsen Wik. Søknadsfrist er 19 januar 2018.

Skjema