A A A

Vertshuset eldresenter

Virksomhetsinformasjon

 

Vertshuset eldresenter er et døgnbemannet bo- og servicesenter. Vertshuset er sentrum for eldre i kommunen, et sosialt møtested med tilbud om felles aktiviteter. Vertshuset består av 37 boenheter/omsorgsboliger og har dagtilbud for hjemmeboende samt Aspelund dagsenter for personer med demens. To til tre av boenhetene benyttes til avlastnings- eller korttidsopphold. Vertshuset eldresenter drives med et mål om at den enkelte bruker skal kunne bo lengst mulig hjemme samt bevare sitt funksjonsnivå lengst mulig.

Vi har et tett samarbeid med Alta frivilligsentral som er lokalisert hos oss. Vertshuset består av storkjøkken som leverer middag til hjemmeboende. Hjemmetjenesten, sone vest, demensteamet og hverdags rehabiliteringsteam er lokalisert på Vertshuset eldresenter.

Vi samarbeider med frivillige organisasjoner og har et mål om å være et sosialt og trivelig møtested for personer med nedsatt funksjonsnivå.

Frivillighetssentralen: Frivillighetssentralen er kontaktpunkt og bindeledd mellom organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å yte frivillig og ubetalt arbeidsinnsats ovenfor trengende personer og institusjoner innen kommunen.

Kontaktinformasjon

Vertshushagen 1, 9513 Alta
Telefon: 78 45 57 00

Virksomhetsleder: Sylvi Monika Andersen (Vikar)

Dagsentret for demente/demensteam: 78 45 57 80
Alta Frivilligsentral: 78 45 57 10

Mer om Vertshuset eldresenter