A A A

Velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune

Eldre mann ser på nettbrett

Alta kommune er første kommune i Norge som tar i bruk en helhetlig velferdsteknologiløsning med trygghetsalarmen som basiskomponent.

eldre-mann.jpgVarsling, oppfølging og dokumentasjon skjer i én integrert løsning. (Fra sensor via kommunikasjon og datainnsamling direkte til pasientjournal). Løsningen gjør det mulig å koble til flere ulike sensorer ved endret behov. 

Alta kommune kan for tidsperioden 2010-2020 forvente en vekst på ca. 50 % av antall personer over 67 år, med hovedvekt i aldersgruppen 67-79 år. Tilsvarende økning forventes i årene 2020-2030, men da med forholdsvis størst vekst i aldersgruppen over 80 år.  Forebyggende tiltak og riktig og fornuftig bruk av teknologi som bidrar til å fjerne risikofaktorene eller redusere konsekvensene av fall, ensomhet og kognitiv svikt vil være en god investering for framtida.

Mange av kommunens eldre vil oppleve fall, ensomhet og kognitiv svikt. Resultatet vil ofte være redusert allmenntilstand og nedsatt funksjonsevne. Mye tyder på at disse tre faktorene er knyttet tett sammen og påvirker hverandre gjensidig.

Velferdsteknologi skal bidra til økt trygghet og mestring hos brukerne slik at disse skal kunne bo lenger hjemme. Løsningen som Alta kommune innfører fungerer på følgende måte:

  • Tekniske hjelpemidler for registrering av hendelser og verdier installeres i brukernes hjem
  • Målte verdier og sensorutslag sendes fra disse hjelpemidlene til kontrollsentralen hos hjemmesykepleien
  • Informasjonen registreres automatisk i pasientjournalen Visma Omsorg Profil og alle dokumentasjonskrav ivaretas
  • Verdier og hendelser som krever oppfølging utløser et varsel
  • Varsel kan rutes etter ønske, enten til hjemmesykepleien, pårørende eller andre.
  • Hjemmesykepleie mottar alle alarmvarsler direkte på nettbrett, samtidig som det opprettes en toveis telefonforbindelse til alarmutløser.

Du kan lese mer i vår prosjektbeskrivelse «Videreføring av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune». Hege Stenbakk er prosjektleder for velferdsteknologi-prosjektet i Alta kommune. Vidar Thomassen er IKT-rådgiver i prosjektet.. 

Kontaktinformasjon:

 

Skjema