A A A

Vedtatt endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt

Plankart+detaljregulering+for+T%C3%B8lle
09. juli 2021 - 13. august 2021

Tøllefsvei boligfelt er under opparbeidelse, og i forbindelse med etablering og asfaltering av samferdselstiltakene, har det framkommet behov for justering av noen av tiltakene i detaljreguleringen. Justeringene omhandler hovedsakelig breddeutvidelse av noen av kjørevegene og fortau/gang- og sykkelveger. Det er også gjort en presisering av overvannshåndtering for området i bestemmelsene.

Saken er behandlet med saksnummer 225/21, etter delegert myndighet fra Planutvalget. Vedaket er kunngjort den 08.07.21

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes søknaden i vedlegg 1-3 om endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt, planID 20080002.
I tillegg til godkjenning av endringene som er omsøkt, vedtas det at følgende bestemmelser skal inn som nye punkter i planbestemmelse:
1) 5.2.1 d): «o_GS3 skal sperres for biltrafikk med fysiske hinder, men skal ikke hindre fremkommelighet for gang og sykkel».
2) 4.1.3 f) endres til «Frittstående garasje: Maks. BRA = 50 m2. mønehøyde inntil 5,5 m og gesimshøyde inntil 3 m.»

Vedtaksdokumentet: Melding om delegert vedtak- Søknad om mindre endring for Tøllefsvei boligfelt.pdf

Søknaden: 

- Vedlegg 1 Søknad mindre endring Tøllefsvei.pdf.pdf

Vedlegg 2 - Plankart mindre endring Tøllefsvei.pdf.pdf

Vedlegg 3 - Bestemmelser mindre endring Tøllefsvei.doc.pdf

Vedlegg 4 - Notat overvannshåndtering Tøllefsvei.pdf.pdf

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta. Planutvalget vil behandle klagen før oversendelse til klageinstansen.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42

 

 

Skjema