A A A

Vedtatt endring etter forenklet prosess av bebyggelsesplan for Sjurnes og Hansbukthaugen hyttefelt

Plankart
09. juli 2021 - 13. august 2021

Endringen gjelder fjerning av parkeringsområde P4 og endring av naustområde f_N3. I tillegg søkes det om å få avsatt areal til felles flytebrygge for hyttefeltet, f_FB.

Årsaken til endringsforslaget er at det ikke er tilstrekkelig plass mellom kommunal veg og sjøen til å få plass til både parkering P4 og naustområde f_N3. 

Saken er behandlet med saksnummer 379/21, etter delegert myndighet fra Planutvalget. Vedtaket er kunngjort den 09.07.21

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av bebyggelsesplan Sjurnes og Hansbukthaugen hyttefelt. Endringen gjelder fjerning av parkeringsområde P4 og endring av bestemmelser (vedlegg 5) og plankart (vedlegg 2) for naustområde f_N3 samt nytt avsatt areal til felles flytebrygge for hyttefeltet, f_FB. Søknaden godkjennes med følgende vilkår:

1) Tiltakshaver må sørge for at anleggsarbeidet ifm. med etablering av flytebrygge og utvidelse av naust foregår på en så skånsom måte som mulig for både bløtbunnsområdet, kysttorsken og for fugler i området. Mudring, fylling, sprenging og utslipp i forbindelse med anleggsarbeidet bør unngås i størst mulig grad.

Sakens dokumenter kan leses her: 

Vedtaksbrev: 

Melding om delegert vedtak-Søknad om endring etter forenkelt prosess-Bebyggelsesplan Sjurnes og Hansbukthaugen h

Søknad: 

Vedlegg 1: 21032-Mindre endring Bebyggelsesplan Sjursnes og Hansbukthaugen Hyttefelt B.docx.pdf

Vedlegg 2: 21032-902 B-Endringsforslag.pdf.pdf

Vedlegg 3: 21032 Geoteknisk vurdering, Årøya 451, Alta kommune.pdf.pdf

Vedlegg 4: Svar- Høringsuttalelse-dispensasjon fra reguleringsplan-bebyggelsesplan-Sjurnes og Hansbukthaugen hyttefelt.pdf

Vedlegg 5: Planbestemmelser Sjurnes og Hansbukthaugen hytteområde revidert ihht vedtak 09.07.21.pdf

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta. Planutvalget vil behandle klagen før oversendelse til klageinstansen.
Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Skjema