Gebyr for søppel (avfallsgebyr) skal betales av alle skip som anløper offentlig kai, uavhengig av om det leveres søppel fra skipet til avfallsordningen. Fritidsbåter kan ikke levere og skal heller ikke betale gebyr.

Alle fartøy skal betale avfallsgebyr ved hvert anløp.  Kostnader vedr. avfall og lasterester som leveres Finnmark Gjenvinning eller Vefas Retur AS eller andre, vil bli fakturert direkte fra mottaker. Alta Havn kan administrere fakturering mot gebyr.

Minste avfallsgebyr kr 50 .- pr anløp

Fartøy over 100 BT betaler 100 .- pr anløp

Cruiseskip, passasjerskip i innenriksfart og orlogsfartøyer på forespørsel.

Gebyret faktureres sammen med anløpsavgift og kaivederlag. For skip som kan dokumentere fast levering av avfall i annen havn, kan det etter søknad gis fradrag i eller bortfall av gebyr.

Ved spørsmål om skipsrenovasjonsordningen i Alta Havn og/eller formidling til avfallsfirma, kontakt havnevakt på 971 40 340.

Melding om levering av avfall gjøres i Safe Seanet.