A A A

Vann og avløp - abonnementsvilkår

 • Lover og forskrifter

  Kommunens abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser. Se også forurensningsforskriften kap. 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

  Lover

  Forbrukerkjøpsloven
  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Drikkevannsforskriften

  Forurensningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknadsskjema får du hos kommunen. Søknaden om tilknytning skal underskrives av deg som abonnent og av godkjent foretak. Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet. Overdras et arbeid underveis til et annet, godkjent foretak, skal det sendes ny søknad. For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen. Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.

  Skjema

  Vedlegg

  Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen sendes kommunen.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen kan når som helst, og uten forutgående varsel, kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg som er under utførelse. Kontrolløren skal uten oppfordring legitimere seg. Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og eventuell omlegging hvis installasjonene ikke er i samsvar med abonnementsvilkårene.

  Klagemulighet

  Normalt vil det ikke være adgang til å klage til en overordnet instans. Ved uenighet om abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene.

  Er det mangler ved vannkvalitet eller trykk, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller erstatning (se forbrukerkjøpsloven).

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kommunalteknikk
  Telefon:78455000

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Kommunalteknikk
  Telefon:78455000
  Telefaks:78455011

  Kontaktpersoner

  Navn:Jon Magne Thomassen
  Tittel:Avdelingsingeniør
  Telefon:78455204
  Epost:jontho@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-31